Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

29/1 2018 úroková sazba pro účely kauce

Dobrý den, uzavřeli jsme víceletou pachtovní smlouvu na propachtování zemědělské půdy. Pachtýř složil sjednanou kauci po dobu pachtu s tím, že je pro účely kauce smluvně stanovená roční úroková sazba. Úrok je splatný do 30 kal. dnů ode dne ukončení pachtovní smlouvy a bude uhrazen převodem na bankovní účet pachtýře. Máme vypočítaný roční úrok zaúčtovat 562/383 nebo se bude ročním úrokem zvyšovat účet 459, na kterém byla zaúčtována složená kauce? V tělocvičně byly naistalovány sítě na ochranu skleněných výplní v hodnotě 80 tis. Kč, kotveno do dřevěné konstrukce. Jde o technické zhodnocení budovy? Prosím o posouzení. Sama jsem vyhodnotila, že ano. Moc děkuji.

U toho úroku jsou obě dvě varianty asi v zásadě akceptovatelné. Pokud je ten úrok splatný najednou po ukončení pachtovní smlouvy, tak bych asi spíše volil to účtování na 459 - z hlediska interpretace závěrky by mi to přišlo lepší.

U těch sítí - také bych se přikláněl k TZ budovy (byť nemám k dispozici nějaký obrázek ...) - aby to nebylo TZ, to bychom museli dokázat, že ty sítě jsou samostatné movité věci i z pohledu práva a tady skutečně předpokládám, že to bude spíše právně součást budovy.

27/1 2018 Šablony - zůstatek 1 splátky k 31.12.2017

Dobrý den, 9.6.jsme dostali 1.splátku dotace šablony 224088,- /374/. K 31.12. jsme vyčerpali 206358,- /5xx/. Oddělila jsem prostředky analyticky z 241 a celé účtování vedu pod stejnou organizací. k 31.12. nám zbývá z této 1.spl. 17730,-. vyčerpaných 206358,- proúčtuji 388/672? zbývajících 17730,- 388/414? A zálohu proúčtovat již teď a v jaké výši? Nevím zda jsem správně pobrala dokument z 6.1.17 "provozní transfery pro PO". Děkuji

Ono je tam skutečně nekolik variant - máte naprosto správně jednu z nich - tedy děláte dohadnou položku do výnosů proti nákladům 2017. Dále nevyčerpané peníze navádíte do 414 a pomáháte si navýšením dohadné položky aktivní - ano - i toto je možný přístup, jak se  s tím vyrovnat.

374 zatím nezúčtováváte - čekáte až do okamžiku vyúčtování této první zálohy (dokonce pokud by to bylo déle než za rok, tak byste spíše měla použít účet 472) - teprve potom budete zúčtovávat zálohu a dohadnou položku.

26/1 2018 Opravná položka k pohledávkám

Dobrý den, auditor tvrdí, že máme povinnost tvořit opravné položky k nezaplaceným pohledávkám. Dle vyhl..410 §65 se tvoří ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů. 100% se tedy odepíše za cca 900 dnů, tj. cca 3 roky. Chápu to dobře, např. mám pohledávku, která mi vznikla 1.1.2015 ve výši 10 000 Kč, k 31.12.2015 je opravná položka 40% z 10 000 Kč, tj.4 000 Kč, k 31.12.2015 musím odečíst 10 000 Kč - 4 000Kč = 6000 Kč x 80% = 4800 Kč, k 31.12.2017 je to 10 000 Kč - 8 800Kč = 1 200 Kč a já tedy odepíšu 100%, jelikož dle §65 vyhl.410 nesmí výše opravné položky nesmí přesáhnout výši odepisované pohledávky? Účtuji 556/194. Jestliže mám pohledávku starší 3 let, mám ji povinnost odepsat z účetnictví, aniž bych o tom informovala zřizovatele? Promlčené pohledávky účtuji 554 nedaňové/ 311 a 905/999. Veškeré pohledávky máme u soudu, jak účtovat, když jsou nám na základě soudu vymoženy exekutorem i s navýšeným soudním poplatkem? Letos máme pohledávky po splatnosti za cca 15tis., nemohli bychom si do směrnic dát hranici významnosti např. 30tis. a teprve při překročení této hranice účtovat o opravných položkách k odběratelům? Předem děkuji za odpověď!

Máte v registraci na stránkách zaškrtnuto, že účtujete v plném rozsahu. Potom by skutečně byla tvorba OP v tom režimu 10% za každých 90 dní po splatnosti povinná. Počítá se to od splatnosti - tedy pohledávka splatná 1. 1. 2015 měla v závěrce 2015 mít OP 40%  tedy MD 556/Dal 194 ve výši 40% x nominále (tedy z 10 tis. kč). V roce 2016 pak dalších 40% - již jsme na OP ve výši 8 tis. kč a v roce 2017 doúčtuji ještě ty dva tis. Kč. Tedy počítáte vždy procenta z nominální hodnoty - tam to máte trochu chybně (vy to přepočítáváte z pohledávky snížené o OP ...).

Odpis pohledávky - není nikde napsáno, že když jsou oprávky 100%, tak mám povinnost odepsat. Povinnost odepsat je v případě, že pohledávka zanikne nebo se promlčí (tady se není na co ptát zřizovatele - je to povinnost podle ČÚS 706). Dále mám odepsat, když považuji za nevymahatelnou... - tady již role zřizovatele může být aktivnější ... Stejně tak může nastat situace, že ještě není vytvořená plná OP a již vyhodnotíme jako nevymahatelné o odepisujeme.

Jinak jste poznamenala, že ty pohledávky máte u soudu. Já jen poznamenávám,  pokud by vznikly z činností, které jsou předmětem daně (doplňková činnost, pronájmy ...) - zda by pro vás nebylo efektivnější pracovat s daňově účinnými OP. Potom byste mohli třeba dělat OP daňově účinnou a následně mít daňově účinný odpis pohledávky (nedávno jsem k tom aktualizoval dokument na stránkách - přímo zaměřený na OP a odpis pohledávek).

Jinak s tou významností bych osobně spíše nedoporučoval pracovat. Je to v předpise definováno jako účetní metoda bez nějaké hranice významnosti a pokud si neřešíme nějakou nestandardní situaci (jak jsme teď popisovali v rámci dokumentů na stránkách - zveřejněno v lednu k problematice významnosti), tak bych OP tvořil.

26/1 2018 Investiční transfer a transferový podíl

Omlouvám se, že žádám o odpověď na problém, na který jste již odpovídat mnohokrát, ale úplně jsem se v účtování pořízení investice ztratila. - Pořízení investice 100 000,- z toho 90 000,- transfer, 10 000,- z vlastního rezervního fondu. - Odpisy/měsíc 1 668,- Kč, z toho transferový podíl 1 501,- Kč - Pořízeno v dubnu 2017, transfer obdržen v listopadu 2017 1. Pořízení majetku 416/401 100 000,- Předpis transferu 388/403 90 000,- 2. Úhrada fa 042/241 100 000,- 022/042 100 000,- 3. Příjem transferu 241/388 90 000,- 401/416 90 000,- 4. Odpisy od 5/17 401/416 13 344,- (8x 1668,-) 5. Transferový podíl 403/401 12 008,- (8x 1501,-) Vím, že bod 5) by měl být 403/672, ale stále nechápu, proč tvořit nekrytý fond, když by podle mne byla takto situace vyřešena. Předem vám děkuji za odpověď a přeji hezký den!

Musíme se vždy starat o to, co zobrazujeme (nejde jen o to "aby to vyšlo"). Za touto problematikou stojí celková filosofie, jak se stavět k problematice investičních dotací. Máme dvě varianty, jak hledět na dotace na investice ve vztahu k odpisům (jako ekonomickému ukazateli toho, kolik potřebujeme výnosů, abychom vydělali na prostou obnovu majetku ...):

VAR 1 - dotace je mimořádný zdroj, nebudeme ji zúčtovávat do odpisů proti výnosům - nebo-li budeme zobrazovat to, že na prostou reprodukci majetku již s žádnými dalšími dotacemi raději nebudeme počítat - tedy hezky plné odpisy ...

VAR 2 - já ji říkám optimistická - dotace zase budou a proto stačí vytvářet zdroje jen na úrovni rozdílu mezi odpisem a zúčtování dotace do výnosů (tedy vlastně na spolufinancování).

Do roku 2012 byly PO nastaveny na variantu jedna a to jako jediný subjekt v rámci ČR. Podnikatelé, neziskovky... pracují dlouhodobě (již od devadesátých let) s variantou 2. Stejně tak na tuto variantu najely obce.

Aby se daly účetní výkazy interpretovat, potřebujeme aplikovat pokud možno stejný postup u všech (pokud není nějaký zvláštní důvod, který je specifický pro nějaký okruh subjektů). Přitom třeba pro mne mají obě varianty svou váhu - já jsem jen chtěl, aby se rozhodlo pro některou z nich.

Jaká nastala chyba u PO - chybou nebylo přejít na variantu 2 (když ji mají obce, bylo by naopak chybou aplikovat u PO variantu 1), ale to, že ve výsledovce se přešlo na variantu 2 a jen někdo zapomněl na to, že musí jasně sdělit, že fond investic se bude plnit jen na rozdíl odpisů a dotace - tedy také var 2. Nelze postupovat tak, že ve výsledovce máme jinou variantu než v rozvaze. Nakonec to MF začalo interpretovat tak, že z daných přepisů se dá dovodit, že i v rozvaze se má fond plnit ve výši rozdílu odpisů a zúčtované dotace do výnosů.

Nebo-li:

odpisy MD 551/Dal 082 těch 13 344 Kč

transferový podíl x odpis - MD 403/Dal 672 ve výši 12 008 Kč

a tvorba fondu MD 401/Dal 416 rozdíl (13 344 - 12008).

Toto je plnohodnotná varianta č. 2 - kompatibilní s tím, jak to dělají obce a další subjekty.

Tak tolik snad na vysvětlení.

25/1 2018 střednědobý výhled hospodaření

Dobrý den, jsme základní škola, příspěvková org., naším zřizovatelem je Město. Hospodaříme s dvěma rozpočty. Prvním je rozpočet z Kraje - platy, odvody, OON, ONIV - fin. prostředky dostáváme přímo z kraje.Tento rozpočet byl např. v roce 2017 6x změněn. Druhý rozpočet je na provoz a energie, je schvalován zřizovatelem a finanční porostředky jdou 4x ročně přímo od zřizovatele. . Kromě toho hospodaříme také s ÚZ - na ty nám přicházejí fin. prostředky také přímo z kraje, ale ÚZ 33 063 nám byl financován jako průtokový transfér přes zřizovatele. Při sestavování střednědobého výhledu na roky 2019-2020 je třeba zahrnout veškeré tyto náklady a výnosy (zřizovatel, kraj, ÚZ)? Pokud nejsou zahrnuty v již schváleném střednědobém výhledu jakým způsobem to lze upravit? Děkuji

Střednědobý výhled stejně jako rozpočet má obsahovat veškeré výnosy a náklady - s tím nic nenaděláme - takže jak prostředky z rozpočtu zřizovatele, tak i MŠMT, případně evropské fondy, vlastní zdroje - prostě vše ...

Pokud byl schválen výhled jen na část výnosů a nákladů, tak bych udělal změnu - prostě sestavil nový návrh, zveřejnil, dal schválit zřizovateli. Nikde není napsáno, že by se tento dokument nemohl měnit ...

25/1 2018 Stravné a příspěvek na stravování

Prosím o zodpovězení dotazu. Jsme PO zřízená ÚSC, stravujeme se v cizím zařízení. Učitel má pracovní dobu od 06:50 do 16:05 h vč. přestávky na oběd. V 07:15 h odjel na pracovní cestu, která trvala do 13:00 h. Došel si na oběd a od 13:45 do 16:05 byl opět na pracovišti. Dle zákoníku práce má nárok na stravné. Vzhledem k tomu, že neodpracoval alespoň 3 hodiny v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě, na příspěvek z FKSP nárok nemá. Jak by se postupovalo v případě, že by zaměstnanec v rámci pracovní doby odpracoval 3 hodiny na pracovišti a zároveň byl na pracovní cestě delší než 5 hodin? (nepravidelná týdenní pracovní doba) Měl by nárok na stravné i příspěvek na stravování z FKSP? Předem děkuji za odpověď.

Pokud by odpracoval alespoň ty tři hodiny na pracovišti a měl by v daný den zároveň pracovní cestu trvající déle než 5 hodin, měl by nárok jak na zaplacení stravného, tak i na poskytnutí zvýhodněného stravování, neboť podmínky vyhlášky 84/2005 byly naplněny. 

25/1 2018 Výdaje v roce 2017 náklady v roce 2018

Dobrý den, služby informačního systému pro základní umělecké školy (dohled na severem servis databází, technická podpora atd.) fakturované v roce 2017 týkající se roku 2018 (přímo uvedeno na faktuře) jsem zaúčtovala v roce 2017 na účet 381. Výdaj byl v roce 2017, náklad v roce 2018. Je tento postup správný?

Ano - máte to naprosto správně.

24/1 2018 kladný výsledek hospodaření

Dobrý den, prosím o pomoc se zaúčtováním "zisku" k 31.12. a v dalším roce. Dlouho se nám to nestalo :(. ?/431 + ?? a po schválení 431/413.

Já nevím, jak to máte nastaveno - podle mne byste u standardních programů neměl nic účtovat. Zisk se v rámci závěrkových operací převede na účet 493 a z něj se v roce 2018 zase v počátečních stavech dostane na 431. No a následně budete účtovat o rozdělení 431 podle rozhodnutí zřizovatele - tedy třeba nerozdělený zisk, případně fondy ...

24/1 2018 Příspěvek z FKSP na penzijní připojištění a doplň.spoření

Zaměstnancům chceme přispívat z FKSP na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření ve výši 100,- Kč měsíčně. Do zásad pro hospodaření s FKSP chceme dát pro čerpání tohoto příspěvku podmínku 5-ti let odpracovanou u zaměstnavatele. ( Přijde nám to logické............. Jsme základní škola a často máme pracovní poměry i na dobu např. půl roku.........záskok po dobu nemoci......). Může tato podmínka být takto stanovena?

Já se obávám, že na tuto otázku nebudu schopen fundovaně odpovědět (a dotaz tedy nebudeme počítat do čerpaných dotazů). Zde se totiž jedná o dotaz na specialistu na pracovní právo, aby posoudil, zda takovýmto jednáním dojde či nedojde k porušení principu rovného zacházení.

Pro zajímavost - já jsem našel třeba stanovisko generální advokátky ESD, kde byla řešena otázka případné diskriminace rozdílných příspěvků na penzijní pojištění podle věku - zde nebylo shledáno, že by se o diskriminační jednání jednalo:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62011CC0476

Nicméně tady ten rozdíl takto natvrdo postaven nebyl a já bych se při Vašem nastavení obával, že problém vzniká.

Jinak k tomuto tématu jsme našel ještě následující zajímavý odkaz.

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d38712v48665-penzijni-pripojisteni-jako-zamestnanecky-benefit/

Nicméně opakuji - toto je na odborníka na pracovní právo a to rozhodně není předmětem řešení na našich stránkách.

23/1 2018 Majetek ve výpůjčce

Dobrý den, jsme PO zřízená obcí. Dle pokynů zřizovatele máme vést vypůjčený majetek ve vnitropodnikovém účetnictví. Prosím o radu, jak zaúčtovat majetek, jehož neznáme hodnotu. Jedná o interaktivní tabule, kde ve smlouvě není uvedena částka. Děkuji.

Tady asi nepůjde o vnitroorganizační účetnictví, ale podrozvahu (jen na okraj, já jen opakovaně komentuji, že nemáme účet pro vedení účetní hodnoty vypůjčeného majetku na podrozvaze... - ale to teď neřešíme). Pokud jste v situaci, že něco dáváte na podrozvahu a neznáte pořizovací cenu, tak aplikujete ocenění reprodukční hodnotou - tedy interní odhad, za kolik si myslíte, že byste danou věc pořídili.

23/1 2018 Nárok na stravenky a nepřímá vyučovací činnost

Dobrý den, jsem příspěvková organizace, škola. Budeme poskytovat zaměstnancům stravenky. Nevíme jak máme postupovat v případě, že učitel pracuje na kratší úvazek a má v jednom dni například: a) 1 hodinu přímé vyučovací činnosti a 2 hodiny nepřímé vyučovací činnosti, b) jeden den má 3 nebo i více hodin pouze nepřímou vyučovací činnost? Můžete mi odpovědět jak je to v těchto případech s nárokem na stravenky? Má na to vliv, zda učitel je v době nepřímé vyučovací činnosti přítomen na pracovišti? Děkuji za odpověď

Požadavek ve vyhlášce č. 84/2005 je, že zaměstnanec (viz §5 odst. 2)

vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a

mělo by být jedno, zda se jedná o přímou vyučovací činnost nebo nepřímou vyučovací činnost.  Nicméně je zde požadavek výkonu práce na místě sjednaném v pracovní smlouvě - viz určení podle §34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Striktně vzato - pokud na tomto místě výkonu práce nebude, tak by ten nárok vzniknout neměl.

23/1 2018 kurzové rozdíly

Dobrý den, škola je zapojena do projektu Erasmus, účet vedený v eurech, stanoven denní kurz. V programu nebyly správně nastaveny denní kurzy, kurzové rozdíly nejsou správně propočítány. V průběhu roku 2017 bylo provedeno vyúčtování dotace a 18.9.2017 zaslána záloha na rok 2018. K 31.12. zůstává na účtu záloha ve výši 38.516,80 EUR, kurz činí 25,54 Kč tj. 983.719,07 Kč. V účetnictví je na účtu 241 částka 1.009.424,10 Kč. Můžu proúčtovat 563/241 rozdíl 25.705,03 Kč, dále proúčtovat účet 472 na výši zálohy 983.719,07 Kč.

Já trochu nerozumím dotazu - nevím, v čem byly všem chyby... Nicméně ptáte se mne, zda máte přepočítat účet v EUR na Kč kurzem ČNB k 31. 12. - odpověď je ano. Stejně tak přepočítáváte cizoměnový závazek na 472 - tedy tady by zase byl kurzový zisk ( pokud je to nevyčerpaná dotace spolufinancovaná z EU, tak to navádíte na 414 - a já bych tady pracoval již s přepočtenou hodnotou).

Jestli je ta potřeba z hlediska kurzů řešit ještě něco dalšího, to z dotazu nepoznám - to bych musel vidět, co se vše dělo ... - tedy případně doplnit na e-mail ..

23/1 2018 Vklad na KN v příloze k účetní závěrce

Dobrý den, prosím o informaci, do které části Přílohy k účetní závěrce uvést správně následující skutečnost: 28. 12. 2017 byla podepsána smlouva o bezúplatném převodu pozemku od ÚZSVM (v roce 2017 neúčtováno podrozvahově) a dne 2. 1. 2018 byla tato smlouva vložena na KN. Jedná se o pozemek v hodnotě 1,3 mil. Kč, který nám ÚZSVM bezúplatně převádí do našeho majetku. Váháme nad položkami A.6 či A.3. Moc Vám děkuji a přeji pěkný den

Dle mého názoru toto je případně na A.6. - tedy významná událost mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (tedy popis - došlo k nabytí pozemku darem dne ........................... provedením vkladu do katastru, hodnota pozemku je ................). A v tomto případě jen ještě je k úvaze, zda by se to třeba nezaúčtovalo na 991 (ostatní krátkodobá podmíněná aktiva) - ono by to sem obsahově šlo při uzavření smlouvy.

22/1 2018 daň z příjmů práv.osob

Dobrý den, prosím, jak postupovat u daň.přiznání PO u příspěvkové organizace, a to při "nevyužití úspory na dani" za roky 2014,2015 a 2016. Musím uvést na ř.30 zvýšení ZD a dodanit? Za všechny 3 roky? Nebo už můžu využít změny v zákoně a můžu označit jakýkoliv doklad na náklady týkající se této činnosti v tomto roce, že na „něj“ byla použita příslušná daňová úspora. Organizace provádí jen nepodnikatelskou činnost. Děkuji.

Jsem přesvědčen, že úspory za roky 2014, 2015 a 2016 se díky neexistenci přechodných ustanovení řídí podle předchozí úpravy - tedy musíme doložit využití pro činnost, která není předmětem daně z příjmů - nicméně stále v limitu 3 roky. Tedy ve 2017 budeme takto postaru v případě nevyužití dodaňovat ještě rok 2014, ve 2018 rok 2015 ... Tedy nebudu to dělat za všechny 3 roky najednou (respektive nemusím), ale postupně.

Jinak poznamenávám, že není rozhodující, že organizace provádí jen nepodnikatelskou činnost - pro ty úspory z 2014 - 2016 je klíčové, aby to byla činnost, která není předmětem daně - tedy daňově ztrátová hlavní činnost .. - ale to je Vám určitě jasné.

22/1 2018 Odpočet DPH

Dobrý den, mám dotaz na odpočet DPH u pořízeného auta: hmotný majetek jsme pořídili v r. 2017. Uplatnili nárok na odpočet v krácené výši dle zálohového koeficientu 36 %. Při vyrovnání odpočtu DPH za r. 2017 nám vychází koeficient 34%. Auto najelo pro výhradně osvobozená plnění ale 95% z celkového počtu km. Jak postupovat na konci r. 2017? Je možné krátit nárok na vstupu pouze 34% nebo je nutný i jiný přepočet ?

Jak uvádíte, auto používáte ke zdaňovaným a osvobozeným činnostem - tedy podle §76. Zákon o DPH v tomto případě neřeší využití jednotlivého majetku tak jako u poměru podle §75, ale vše přepočítává jednotným koeficientem za celou organizaci (u nějakého majetku je to ve prospěch organizace, u něčeho zase v neprospěch). Tedy byť auto jezdí z 95% pro činnost osvobozenou od DPH a 5% pro zdaňovanou, budete stále krátit celkovým koeficientem - tedy máte 34%, který vyšel jako vypořádací.