PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Dotazy a odpovědi na webu MF

Jen upozorňuji, že MF dnes na svém webu doplnilo jeden dotaz a odpověď ve vztahu k aktuální situaci:

Dotaz:

Místní příspěvková organizace zrušila z důvodu koronavirové pandemie divadelní představení. Na jaké položce výkazu zisku a ztráty vykáže výnosy z prodaných vstupenek na uvedené divadelní představení v případě, že se kupující (fyzická osoba) rozhodl divadlo podpořit a vzdal se nároku na vrácení vstupného za zrušené představení?

Odpověď:

V uvedeném případě se jedná o přijatý transfer v souladu s ČÚS č. 703 – Transfery a účetní jednotka předmětné výnosy z titulu přijatého transferu vykáže na položce výkazu zisku a ztráty „B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů“ (syntetický účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů). V této souvislosti zdůrazňujeme, že účetní jednotka provádí účetní zápisy v účetních knihách pouze na základě průkazného účetního záznamu.

Pro úplnost uvádíme, že v Pomocném analytickém přehledu se jako partner transakce „P11“ u syntetického účtu 672, resp. položky 67299 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů – ostatní, vykáže identifikátor „111“ Rezidenti bez IČO (Fyzické osoby). 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu