PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Erasmus faktura ze zahraničí - DPH
  27. 02. 2024

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace - neplátce DPH. Máme dotaci z Erasmu+. Nyní nám přišla faktura za ubytování v zahraničí pro naši zaměstnankyni od zahraničního dodavatele v EUR. Chtěla jsem se zeptat, zda to pro nás jako pro neplátce něco znamená, jestli se budeme muset zaregistrovat jako plátci DPH apod.? Moc děkuji za vysvětlení.

  Pokud je to ubytování, tak se jedná o službu spojenou s nemovitostí a ta má podle DPH pravidel místo plnění tam, kde se nachází daná nemovitost (ve vašem případě, nemovitost, kde proběhlo ubytování). Tedy odvod DPH je na poskytovateli ubytování, vy se neregistrujete k DPH (aby to pro Vás znamenalo registraci jako plátce nebo identifikovaná osoba, muselo by být místo plnění v ČR). Podívejte se případně na manuál k DPH č. 16 - zkouším to tam trochu vysvětlit.

  Takže můžete být úplně v klidu - tento případ Vás z hlediska případné registrace k DPH nijak neohrozí.

 • Odpisy a příspěvek od zřizovatele
  27. 02. 2024

  Dobrý den, chci se zeptat, jak zaúčtovat situaci (upozorňuji, že jsem ze soukromé sféry a stále se učím). Zřizovateli zasílám plán odpisů na konci roku, ten mi podle vypočtené částky odpisů - vyjma část odpisů, kde rozpouštím dotaci - zašle tuto částku na účet. Já pak tuto částku zasílám zase zpět. Této operaci prostě nerozumím a nevím, co se tím řeší. Jestli to je jakési krytí fondu investic a pak jeho vrácení. Letos jsem zaúčtovala takto: Obec schválí odpisový plán - 75k...........348 / 416 pošle peníze na proinvestování -75k.......241 / 348 a rovnou si vyžádá jejich vratku - 75k.......349 / 241 předpis této vratky - 75k ........................ 416 / 349 Odpis byl zúčtování - 113k.......................... 551 / 082(081) 75k........................401 / 416 financováno z dotace - 38k...................... 403 / 672 Dříve byla účtovaná dotace odpisového plánu z obce takto: 348/672, zbytek účtování stejně. Takže se vlastně netvořil fond reprodukce majetku, to mě přišlo špatně. Navíc to dle mého ani nemůžu účtovat do výnosů, když hned vracím, ale čím více si to tu pročítám, tím více se v tom ztrácím. Předem moc děkuji za odpověď.

  Vy zaúčtujete odpis 551/08x, rozpouštění 403 a na rozdíl tvorbu fondu investic - to je OK.

  Potom zřizovatel kryje odpisy z příspěvku - tedy MD 348/Dal 672 - to je těch 75  ( a samozřejmě inkaso MD 241/Dal 348)

  No a nařizuje odvod z fondu - doporučujeme účtovat předpis MD 401/Dal 349 a MD 349/Dal 241 a MD 416/Dal 401.

  Jak říkáte, že se netvořil fond reprodukce - on se tvoří - při těch odpisech. Pokud byste ještě účtovala MD 348/Dal 416, tak to tam máte dvakrát (toto není invstiční příspěvek na nákup nějaké investice ...)

 • zdanění stravného
  26. 02. 2024

  Od 1.1.2024, podle zákona o daních z příjmů, pokud má zaměstnanec, po odpracování min.3 h na pracovišti, nárok během kalendářního dne na stravné, a zároveň má nárok na úhradu stravného při služební cestě, není příspěvek na stravování osvobozen od daně z příjmů. Prosím o radu, jak toto řešit. Jestli ve mzdách zdanit...

  Ano tak to je - nárok zaměstnanci na příspěvek na stravování vznikne (podle zákona č. 250/2000 Sb.), ale podle zákona o dani z příjmů to není osvobobozené - takže je to připočitatelná položka zvyšující základ daně a samozřejmě i odvody pojistného.

 • DPH - poskytnutí reklamy - zahraniční odběratel
  26. 02. 2024

  Dobrý den, v rámci naší doplňkové činnosti budeme pořádat v naší škole konferenci (veletrh) odborných firem, v rámci něhož umožňujeme zúčastněným firmám za poplatek si umístit v prostorách školy svá loga a plakáty (fakturujeme jim reklamu). U tuzemských firem vystavujeme fakturu za poskytnutí reklamy se základní sazbou DPH 21%. Letos se bude konference účastnit i rakouská firma (registrovaná k DPH), která má rovněž zájem o reklamní prostor. Nevím si rady s místem plnění. Mám vystavit fakturu bez DPH a odvede si DPH firma v Rakousku (viz. §9 zákona o DPH), nebo mohu využít stanovení §10b, kam spadají i veletrhy a s ním spojené služby s místem plnění u nás a odvézt DPH v ČR ve výši základní sazby stejně, jako to děláme u tuzemských plátců? Předem děkuji za Váš názor. S pozdravem Častoralová

  Já si myslím, že místo plnění je Rakousko a tedy vystavujete osvobozeně od daně s tím, že příjemce si to prodaňuje v Rakousku. Vycházím z toho, že příjemce je osoba povinná k dani - tedy testuji to na §10b odst. 1 písm. a) ZDPH. není to vstupné na akci a není to podle mne ani přímo související služba.

  Nařízení Rady EU 282/2011 uvádí:

  Článek 32
  1. Služby spočívající v zajištění vstupu na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce ve smyslu článku 53 směrnice 2006/112/ES zahrnují poskytnutí služeb, jejichž podstatným rysem je udělení oprávnění ke vstupu na akci výměnou za vstupenku nebo úplatu, včetně úplaty v podobě předplatného, sezónní vstupenky nebo pravidelného poplatku.
  2. Odstavec 1 se vztahuje zejména na:
  a) oprávnění ke vstupu na kulturní představení, divadelní představení, cirkusová představení, na trhy a veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, na výstavy, jakož i na další podobné kulturní akce;
  b) oprávnění ke vstupu na sportovní akce, jako jsou sportovní zápasy a soutěže;
  c) oprávnění ke vstupu na vzdělávací a vědecké akce, jako jsou konference a semináře.
  3. Odstavec 1 se nevztahuje na používání zařízení, jako jsou tělocvičny a podobná zařízení, za úplatu.

  Článek 33
  Vedlejší služby uvedené v článku 53 směrnice 2006/112/ES zahrnují služby přímo související se vstupem na kulturní,
  umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, poskytované osobě účastnící se akce samostatně za protiplnění.
  Takové vedlejší služby zahrnují zejména používání šaten nebo hygienických zařízení, avšak nezahrnují prosté služby zprostředkování související s prodejem vstupenek.

  Takže pod těmi vedlejšími službami jsou třeba šatny, použití WC. Ale pokud se týká reklam, tak to je podle mne úplně něco jiného a tam by se mělo aplikovat záklandí pravidlo, podle kterého dojde k přechýlení místa plnění k odběrateli.

  A ještě poznamenám, že u té reklamy by to nemělo být místo plnění v ČR ani jako služba související s nemovitostí (byť by k reklamě byla částečně využita nemovitost).

 • nákup obědů PS
  26. 02. 2024

  Dobrý den, jsme PO zřízená ÚSC poskytující sociální služby. V rámci pečovatelské služby zastupujeme na základě rámcové smlouvy klienty a zajišťujeme pro ně dodávku zchlazených obědů od dodavatele hotových jídel. Úhrady za tyto obědy účtujeme na 311 a 324, tj. nám nevstupují do obratu pro DPH. Pokud bychom rámcovou službu vypověděli a nakupovali obědy přímo a následně je za stejnou cenu dodávali klientům, budou tyto tržby spadat do režimu osvobození od DPH jako výnos za poskytnutí sociální služby?

  Pokud správně chápu - vy to nyní máte tak, že jednáte jménem a na účet klienta - tedy pro účely DPH se chováte podle §36 odst. 13 - tedy určitě to nevstupuje do obratu.

  Nyní uvažujete o tom, že byste obědy kupovali vlastním jménem a zase je prodávali (za stejnou cenu). Prvotně si myslím, že by i v tomto případě řada subjektů argumentovala přeúčtováním - tedy aplikaci §36 odst. 13, byť byste jednali vlastním jménem (to je rozpor praktické aplikace v ČR a toho, co reálně v zákoně - popisuji to v manuálu k DPH k problematice základu daně).

  Nicméně tady je ještě jedna věc - osvobozeny podle §59 jsou služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb. Součástí pečovatelské služby podle zákona je také "poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy" - pokud toto zahrnuje vlasntí poskytování stravy, což by mělo, jsme ve službě podle §59 a ta se do obratu také nepočítá.

  Takže já bych toto do obratu nepočítal.  

 • Dar na dopravu
  26. 02. 2024

  Dobrý den, prosím o radu. Naše škola doslala sponzorský dar na dopravu žáků na lyžařský kurz 21 tis. Kč. Faktura za dopravu je 23 tis. Po odpočtu čáci za pedagogický doprovod 2 tis. Kč, je pro žáky 21 tis. Kč, tj. hodnota daru. Zaúčtování: faktura D 23 tis. Kč MD 518 2 tis. Kč za pedagogy MD 518 21 tis. Kč za žáky a zářoveň MD 414 / D 21 tis. Kč - čerpání rezervního fondu (dar) Velice děkuji

  Úplně přesně nevím, jaké je zadání. Jak uvádíte - fakturu bych zaúčtoval MD 518/Dal 321.

  Příjem daru - MD 241/Dal 414 a čerpání (proti té faktuře) - MD 414/Dal 648.

 • Zákon o dani z příjmu
  26. 02. 2024

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace zřízená městem, dlouhodobý majetek evidujeme a účtujeme jako hmotný /40 000,- Kč/ nehmotný /60 000 Kč/ v souladu se schválenou vnitřní směrnicí. Uplatňujeme účetní odpisy. Má vliv na evidenci a účtování § 26 ost.2 Zákona o dani z příjmu?

  Na účtování to vliv nemá. Když se ta změna objevila, tak jsem k tomu připravil dokument, který najdete na webu pod názvem "Změny daňových odpisů 2020/2021"  ze 4. 1. 2021 - rozebírám tady problematiku souvislostí této změnyzákona o dan z příjmů  v oblasti  účetní, daně z příjmů a DPH.

  Fakticky je to tak, že pro Vás jsou stále investiční výdaje při pořizování movitých věcí s dobou použitelnosti delší než 1 rok s pořizovací hodnotou nad 40 tis. Kč.

  Pokud pořídíte movitý dlouhodobý majetek například za 60 tis. kč, tak je to účetně investice (a účet 022), pro daň z příjmů to není dlouhodobý majetek, ale daňovým nákladem jsou účetní odpisy (samozřejmě pokud je to v činnosti, která je předmětem daně z příjmů).

 • FKSP-stravovací paušál + cestovní příkaz
  23. 02. 2024

  Dobrý den, prosím Vás o radu, jestli zdanit stravovací paušál v hodnotě 14 Kč, pokud: Zaměstnanec za den odpracoval 4 hodiny a poté odjel na pracovní cestu v trvání 8 hodin, kde měl večeři. (dostane 42 Kč) Musí se stravovací paušál zdanit ? Nebo se tu počítá s limitem do 116 Kč a nedaní se ? Děkuji moc za odpověď.

  Pokud správně chápu, tak danému zaměstnanci vznikl během směny nárok na stravné při pracovní cestě. Za těchto okolností nelze osvobodit od daně peněžitý příspěvek na stravování (a je mi jedno, že v součtu zaměstnanec dostane méně než 116,20 Kč). 

 • Záporný výsledek hospodařední
  23. 02. 2024

  Dobrý den, naše škola /USC/ měla v r. 2023 záporný výsledek hospodaření. V roce 2024 je tento výsledek na účtech: na straně Dal 431 0000-Výsl. hospodař. ve schval.řízení:Doplňková činnost 8.680 Kč 431 0300-Výsl.hospodař. ve schval.řízení:Hlavní činnost -307.244,13 Kč Celkem na SU 431 -298.564,13 Kč Po schválení Radou obce bych tento záporný výsledek hospodaření měla přeúčtovat na MD 432 0000, 432 0300. A účet 431 000, 431 0300 MD opačnými znaménky? Můžete mi prosím poradit? Děkuji.

  Ano - zaúčtujete pouze MD 432/Dal 431. Jestli si analyticky budete rozlišovat doplňkovou a hlavní činnost na účtu 432 je na Vás - podle mne to k ničemu nepotřenuji. 

 • Nadační fond při ZŠ
  23. 02. 2024

  Dobrý den, prosím o radu : Převzala jsem účetnictví Základní školy, (PO), zřizovatel je město, a tato škola má i nadační fond. V minulosti účetnictví školy i nadačního fondu zpracovávala účetní firma, kde byl majitel firmy i revizorem v nadačním fondu, správní radu tvoří zaměstnanci školy. Dotaz zní : Může být revizorem také zaměstnanec školy, tedy účetní, která zpracovává účetnictví jak škole, tak nadačnímu fondu ? Podle jakého zákona se máme řídit, co se nadačního fondu týče ? Moc děkuji za odpověď.

  Oblast nadačních fondů upravuje Občanský zákoník - §394 a následující. V účetnictví postupují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (tedy neziskovky).

  Jinak právní úprava nadačního fondu je volnější než je tomu u nadace - na internetu najdete dost článků týkajících se právního postavení nadačního fondu. Například k otázce dozorčí rady a revizora:

  https://www.avpo.cz/kontrolni-organy-nadacnich-fondu-a-ustavu/

  (ale najdete i řadu dalších).

  A v zásadě dojdeme k tomu, že to bude tak, jak si to nadační fonad vymezí. Zákon podle mne neblokuje to, aby revizorem byla například účetní školy nebo osoba zpracovávající účetnictví pro NF (ale otázkou je, zda to dává právní logiku, pokud je osoba revizora kontrolním subjektem).

 • příspěvek z FKSP na stravenky
  22. 02. 2024

  Dobrý den, prosím o radu jak opravit účtování z roku 2023. Z FKSP poskytujeme příspěvek na stravenky pro zaměstnance. Zjistila jsem, že v roce 2023 jsem přehodila částku, kterou poskytujeme z provozu na stravenky a částku, kterou poskytujeme z FKSP. Jsme ZUŠ. V roce 2023 zaúčtování příspěvek z FKSP chybně: MD/ 527 12 200 DAL / 263 12200 MD/ 412 9 760 DAL/263 9 760 mělo být správně: MD/ 527 9 760 DAL / 263 9 760 MD/ 412 12 200 DAL/263 12 200

  No to není úplně dobré - takže oprava by tedy měla být MD 412/Dal 527 (není to oprava pro použití účtu 408) ve výši 2 460 Kč (tedy chybně zaúčtovný rozdíl) a samozřejmě byste měli také s tím převést peníze z účtu FKSP (asi jste i peněžně čerpali méně, než jste měli).

  A jen doufám, že Vám případná kontrola tento omyl nezačně napadat jako porušení rozpočtové kázně - viz §28 odst. 10 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. (věcně to tam spadá). Tak snad pokud se to budete snažit hned opravit s tím, že je zřejmé, že k tomu došlo omylem, tak by se z toho nemusela dělat nějaká velká "hrůza".

 • Technické zhodnocení budovy
  22. 02. 2024

  Dobrý den, ve škole chce letos ředitel udělat obložení ve třídě, aby se předcházelo poškození zdi. Předpokládám, že to bude technické zhodnocení - v jedné třídě je hodnota do 40 tisíc. Zároveň bude letos chtít realizovat zabezpečovací systém - žáci by měli mít přístup do budovy na čipy. To by mělo být taky technické zhodnocení. Posuzuje se jednotlivé technické zhodnocení samostatně nebo se sčítá dohromady?

  Pokud vyjdu z toho, jak k tomu přistupuje MFČR, tak by se u příspěvkové organizace mělo jednat o dvě nezávislá TZ - není zde dle všeho jakákoliv věcná souvislost obou akcí ... Takže ve výsledku by se obě TZ zaúčtovala jako provozní náklad (účet 549). Z pohledu daně z příjmů se to ale sčítá - nicméně hranice v zákoně o dani z příjmů je na úrovni 80 tis. kč - tedy pokud zůstane pouze u těchto dvou "podlimitních TZ", tak i pro daň z příjmů se může jednat o náklad.

 • Daňový doklad k záloze
  21. 02. 2024

  Dobrý den, prosím Vás o radu pro příspěvkovou organizaci. Dodavatel energií přestal měsíčně vyúčtovávat zálohy, vyúčtování bude jednou za kalendářní rok. Zálohy organizace platí měsíčně. Dodavatel k nim začal posílat daňový doklad o přijaté platbě. U PO, která je plátcem DPH, byl ze strany organizace daňový doklad vyžadován kvůli DPH. Jak je to u neplátců DPH, bude se o daňovém dokladu k přijaté platbě účtovat? Děkuji.

  Neplátce nemá důvod účtovat o daňovém dokladu o přijaté platbě. V účetnictví již má zachycenou zálohu na účtu 314, tím, že DPH neřeší, nevzniká tady pro něj jakýkoliv účetní případ.

 • Vodovodní baterie
  21. 02. 2024

  Pěkný den, prosím o radu jak zaúčtovat výměnu vodovodních baterií. Pan školní vodovodní baterie nakoupí a v rámci své pracovní doby baterie vymění. Některé jsou ze zdi a některé jsou zamontovány přímo na umyvadle. Cena jedné je cca 1200,-- Kč. Děkuji.

  Pokud chápu správně, jedná se o pořízení materiálu na opravy. Tedy nákup baterií asi půjde na 501 (pokud máte nějakou analytiku pro materiál na opravy a údržbu, tak to dáte na ni).

 • Majetek ve VČ
  21. 02. 2024

  Dobrý den, prosím o radu, zda je možné zakoupit majetek z investičního fondu, který bude využíván pouze ve vedlejší činnosti. Jsme příspěvková organizace a chtěli bychom koupit vozidlo, které bude používáno pouze pro ekonomickou činnost (bude rozvážet zákazníkům obědy) a bude hrazeno z inv. fondu. Slyšeli jsme názory, že investiční fond lze využívat pouze pro hlavní činnost, tak pokud to tak je, kde je to uvedeno, který předpis nebo vyhláška to zakazuje. Děkujeme

  Ono ani nic jiného nezbývá, než to zakoupit z fondu investic.

  Pokud připustíme, že investice musím financovat u PO z fondu investic, tak je to jedinná cesta, jak dlouhodobý majetek nad 40 tis. Kč  pořídit. Zákon č. 250/2000 Sb. to v §31 odst. 2 nijak neomezuje - neuvádí, že by se fond investic nesměl používat pro pořizování majetku k doplňkové činnosti.

← Novější dotazy

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu