PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Zprávy MF pro obce 1/2024 (bod 2 se týká i PO)

Dobrý den, 

upozorňujeme na Zprávy MFČR 1/2024 - odkaz najdete zde:

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2024/zpravy-mf-cislo-1-2024-55932

Znění Zpráv MF

1. Poskytnutí stravenky členům okrskové volební komise

čj.: MF-15869/2024/2203-2 ref. JUDr. A. Heřmanová

 

K dotazům k poskytnutí stravenky členům OVK uvádíme:

 

Podle směrnice Ministerstva financí č. j. MF-60 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění pozdějších směrnic, lze z prostředků poskytnutých jako dotace ze státního rozpočtu hradit výdaje v rozsahu nezbytně nutném pro organizačně technické zabezpečení voleb.

Mezi tyto výdaje lze zařadit i výdaj na občerstvení, které podle Čl. I odst. 2 písm. j) uvedené směrnice „může poskytnout příslušný obecní úřad přednostně jako nepeněžité plnění, a to i formou stravenek, členům okrskových volebních komisí, jestliže úkoly stanovené okrskovým volebním komisím budou vyžadovat neustálou přítomnost jejich členů v době od vzniku členství v okrskové volební komisi do ukončení její činnosti, a dalším osobám podílejícím se na zabezpečení úkolů obcí a krajů od zahájení činností spojených s volbami až do ukončení činnosti okrskových volebních komisí. Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní hranice stanovené sazby stravného podle zákoníku práce3). Občerstvení v limitu základní výše stravného lze poskytnout nejdříve po 4 hodinách nepřetržité přítomnosti, na poskytnutí občerstvení však není právní nárok. …“.

Uvedené ustanovení upravuje horní limit výdajů na občerstvení, to znamená, že výdaj na občerstvení může činit nejvýše částku odpovídající dolní hranici stravného při pracovní cestě podle zákoníku práce. Výdaj na občerstvení se tak nemusí rovnat částce dolní hranice stravného dle zákoníku práce, může být i nižší, nemůže však být vyšší. Podrobnější informace jsou uvedeny na webu MF: https://www.mfcr.cz/cs/‌rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/legislativa-a-metodicka-podpora-uzemnich-rozpoctu/2024/danove-posouzeni-obcerstveni-clenu-okrskovych-vole-55834.

__________________________________

_____________________________

________________________

 

 

2. Osvobození daru z FKSP od daně z příjmů

čj.: MF-13271/2024/2203-2 ref. JUDr. A. Heřmanová

 

K dotazu na osvobození daru poskytnutého zaměstnanci příspěvkové organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb uvádíme:

 

Osvobození nepeněžitých darů poskytnutých zaměstnancům z FKSP od daně z příjmů je upraveno v § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 349/2023 Sb., od 1. 1. 2024 tak, že od daně z příjmů jsou osvobozena „nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období ve formě

 

  1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu,
  2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
  3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
  4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,“.

Jak vyplývá z výše uvedeného, s účinností od shora uvedeného data byl pro daňové osvobození nepeněžních plnění definovaných v tomto ustanovení a poskytovaných z vymezených finančních zdrojů zaměstnavatele zaveden úhrnný limit do výše poloviny průměrné mzdy, který pro rok 2024 činí 21 983,50 .

Podmínkou pro daňové osvobození je, že zaměstnavatel službu (např. rekreaci, zájezd) zajistí, (např. ji uhradí) a zaměstnanci následně předá poukaz. To znamená, že příslušný účetní, příp. daňový doklad od cestovní kanceláře musí být cestovní kanceláří vystaven na zaměstnavatele.

S ohledem na údaje uvedené v podání lze pouze obecně uvést, že pokud by bylo vymezené plnění zaměstnanci poskytnuto jako nepeněžní plnění z FKSP, bylo by ho podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů možné zahrnout (započítat) do celkového výše citovaného úhrnného ročního limitu od daně osvobozených nepeněžních plnění. Pokud by však věcná povaha plnění nespadala do výčtu plnění podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, jednalo by se na straně zaměstnance o zdanitelný příjem podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů. Tento závěr byl potvrzen i v Metodické informaci ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024, kterou vydalo Generální finanční ředitelství ČR (https://www.financnisprava.cz/cs/‌financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/metodicka-informace-k-zamestnaneckym).

Pro úplnost je ale třeba také uvést, že, pokud by zaměstnavatel proplatil zaměstnanci např. účtenku za zájezd, který si zaměstnanec zajistil a zakoupil ze svých finančních prostředků, jednalo by se o peněžní plnění, které by se na straně zaměstnance posoudilo jako jeho zdanitelný příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, který by měl rovněž dopad do sociálního a zdravotního pojištění.

__________________________________

_____________________________

________________________

 

 

3. Schválení rozpočtu podle zákona č. 250/2000 Sb.

čj.: MF-7442/2024/2203-2 ref. JUDr. A. Heřmanová

K dotazu k podobě schvalovaného rozpočtu obce uvádíme:

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se v rozpočtu územního samosprávného celku uplatňuje jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtu (rozpočtová skladba). Rozpočtová skladba je upravena vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Zákon č. 250/2000 Sb. neupravuje, v jakých podrobnostech rozpočtové skladby má být rozpočet sestaven a schválen. Tento zákon stanoví pouze povinnost zveřejnit návrh rozpočtu na internetových stránkách a na úřední desce. Na úřední desce je možné z důvodu omezené kapacity úřední desky zveřejnit užší rozsah návrhu rozpočtu, kterým jsou alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, a to v případě, kdy se na úřední desce nezveřejní úplné znění rozpočtu. Návrh rozpočtu se předkládá k projednání zastupitelstvu v podobě (v rozsahu), v jaké byl zveřejněn. Zastupitelstvo může rozpočet schválit tak, jak byl zveřejněn návrh rozpočtu, nebo rozpočet upravit a schválit v odlišné podobě oproti jeho návrhu.

Pokud byl návrh rozpočtu obce zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce pouze v nejvyšších jednotkách třídění rozpočtové skladby, nedošlo k porušení zákona č. 250/2000 Sb. Úplné znění návrhu rozpočtu je v takovém případě shodné se zúženým rozsahem rozpočtu.

Pokud byl poté rozpočet schválen v podobě, v jaké byl zveřejněn návrh rozpočtu, nejednalo se o porušení zákona č. 250/2000 Sb. Zákon č. 250/2000 Sb. stanoví pouze povinnost zveřejnit schválený rozpočet, nikoliv rozepsaný rozpočet.

Z dotazu vyplývá, že zastupitelé obce byli ještě před schválením rozpočtu seznámeni s rozpisem rozpočtu. Zastupitelé, kteří schvalovali rozpočet v nejvyšších jednotkách třídění rozpočtové skladby, tak byli předem informováni o plánovaném rozpisu rozpočtu až do nejnižších jednotek třídění rozpočtové skladby, který povinně následuje po schválení rozpočtu. Takový postup není v rozporu se zákonem č. 250/2000 Sb., podle něhož musí být zveřejněn návrh rozpočtu a schválený rozpočet, nikoliv rozepsaný rozpočet, jak jsme uvedli výše.

K dotazu dále uvádíme, že podle § 11 odst. 3 a 4 zákona č. 250/2000 Sb. musí být na úřední desce uvedeno i oznámení, kde je zveřejněn návrh rozpočtu a schválený rozpočet a kde lze do těchto dokumentů nahlédnout. Pokud by takové oznámení nebylo na úřední desce uvedeno, jednalo by se o přestupek podle § 22a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 250/2000 Sb. Při zveřejnění návrhu rozpočtu a schváleného rozpočtu musí být dodrženy všechny povinnosti a lhůty uvedené v příslušném ustanovení zákona.

Závěrem uvádíme, že zastupitelé mohou požadovat informace podle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, podle něhož má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Občané obce mohou požadovat informace k rozepsanému rozpočtu na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tyto informace jsou nicméně pro každou obec k dispozici na specializovaném informačním systému Ministerstva financí – Monitor (monitor.statnipokladna.cz).

__________________________________

_____________________________

________________________

 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu