PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 555 dotazů:

 • neúčelový peněžní dar
  18. 09. 2019

  Dobrý den, prosím o radu. Ještě jsem takovou situaci nepotkala :). Co vše je nutné, v případě výše uvedeného daru? Musíme mít souhlas k jeho přijetí, od Kú? Ovlivní to nějak vyrovnávací platbu? A účtuji - tvorbu rezervního fondu 416/648 a pak 5../416 (+ 311).. a možná ještě něco, co mě ani nenapadá?

  Řešíme tedy neúčelový peněžitý dar (pokud správně chápu). Z hlediska právních východisek jsou klíčová následující ustanovení zákona 250/2000 Sb.:

   § 27 (7) Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to

  a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,

  b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,

  § 37b (1) Předchozí souhlas zřizovatele podle tohoto zákona, nebo stanoví-li tak zřizovatel podle § 27 odst. 4, se uděluje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí, s výjimkou peněžitého daru účelově neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel udělit předchozí souhlas společný pro více právních jednání. Není-li předchozí souhlas udělen, k právnímu jednání se nepřihlíží.

  Tedy §27 hovoří o nutnosti předchozího souhlasu pro dary - nicméně je to pro případy, kdy organizace nabývají dar do svého vlastnictví.

  Některé organizace se tomuto vyhýbají tak, že uvádí (i do darovací smlouvy), že je majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele a je "svěřen příspěvkové organizaci" - tím se otázce předchozích souhlasů vyhýbají (a to jak u darů účelově určených, tak i neurčených). Nevím, zda váš KU zvolil takovýto přístup (to by muselo vyplynout ze zřizovacích listin) - setkávám se s ním spíše u některých obcí a jejich PO.

  Pokud dojdeme k tomu, že předchozí souhlas potřebujeme - tak u neúčelově určených peněžitých darů je možno mít podle §37b souhlas společný - například vyjádřený již ve zřizovací listině, nebo v rámci nějakého souhlasu rady. Pokud by toto existovalo, tak byste určitě nepotřebovali individuálně nechat schvalovat ještě tento dar. Zase v tomto Vám neumím pomoc - musíte v této variantě dohledat, zda nějakou listinou byl takovýto souhlas udělen. Pokud ne a zároveň neplatí to, co bylo uvedeno v předchozím odstavci, tak byste měli získat individuální souhlas pro přijetí tohoto daru (je to podle mne sice ekonomický nemysl, nicméně podmínky zákona jsou takto nastaveny).

  K účtování - předpokládám, že jej asi přijmete MD 241/Dal 414. Teď jedna důležitá věc - pokud není dar účelově určen, tak podle předpisů nejste nuceni jej okamžitě zúčtovávat jako výnos (414/648), ale můžete si jej nechat ve 414 a do výnosů rozpustit v některém z dalších let (tedy použít jej) - tak jak by to vyhovovalo z hlediska hospodaření. Ptáte se totiž na vyrovnávací platbu - zase nevím, jak máte konstruovanou smlouvu - pokud je to tak, že se má vrátit rozdíl mezi úplnými výnosy souvisejícími se službou ("asi Domov pro seniory") a náklady na službu, tak vám při rozpuštění do výnosů tento výnos půjde do tohoto výpočtu a tím by mohl ovlivnit právě výši vyrovnávací platby (proto si to někdo nechává "na horší časy"). Jinak jak jsem uvedl - až to budete rozpouštět - účtujete 414/648 a dejme tomu, že to bude krýt nějaký náklad . MD 5xx/Dal 321 .... 

 • Čerpání nákladů na výběrové řízení z FKSP
  05. 09. 2019

  Dobrý den, mám tento dotaz: Lze čerpat náklady na výběrové řízení na pořízení dárkových poukazů z fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvkové organizace? Umožňuje to zákon nebo vyhláška? Anebo je musíme hradit z provozních nákladů?

  Vyhláška k FKSP toto neřeší - tím, že vyjmenovává, co lze hradit z FKSP a výdaj tohoto typu neuvádí, tak docházím k závěru, že toto by se z FKSP nemělo hradit a měli bychom to uhradit z provozních nákladů organizace.

 • vyřazení ze souboru movitých věcí
  04. 09. 2019

  Dobrý den, potřebovala bych poradit se souborem movitých věcí. V roce 2012 jsme zakoupili terminálovou učebnu jako soubor movitých věcí. Skládal se z 17 ks teminálů, 17 ks monitorů a serveru. V roce 2017 jsme ze souboru z důvodu nefukčnosti vyřadili 17 ks terminálů. Ostatní – tedy server a monitory v souboru zůstaly a odepisují se dále. K srpnu 2019 je zůstatková cena již pouze 2632,- Kč. Musím upravit měsíční odpis (zatím 1322,- Kč), neboť server i monitory jsou ještě funkční a my bychom se dostali na nulovou hodnotu, což nelze. Chtěla jsem se zeptat, zda by v tuto chvíli nebylo možné těch 17 ks monitorů převést na 028 , neboť již neplní funkci v souboru, ale jsou rozmístěny po celé škole. A jak je ocenit? Děkuji za odpověď

  Já bych prvotně trochu polemizoval s tím, zda v takovém případě, který popisujete, nesmíte mít nulovou zůstatkovou hodnotu majetku.  Upřímně - ono je celkem jedno, zda je zůstatková cena ve výši 2 632 Kč nebo 0 - z hlediska vypovídací schopnosti účetní závěrky bude výsledná interpretace závěrky stejná. 

  Teď v létě 2019 jsme na stránky dali náš komentář k nově vydaným dotazům a odpovědím MFČR. K problematice odepisování je zde uvedeno následující:

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Může vybraná účetní jednotka prodloužit dobu odpisování dlouhodobého majetku, pokud předmětný majetek stále používá?

   Odpověď:

  Ano, účetní jednotka prodlouží dobu odpisování dlouhodobého majetku, pokud předmětný majetek stále používá, a to v souladu s ustanovením bodu 4.11. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku, kdy účetní jednotky sestavují a aktualizují odpisový plán s ohledem na předpokládaný průběh používání majetku a se zohledněním změn, k nimž došlo v průběhu používání majetku. Ustanovení bodu 6.2. ČÚS č. 708 dále stanoví, že pokud účetní jednotka zjistí, například při inventarizaci dlouhodobého majetku, že předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku neodpovídá odpisovému plánu, zohlední tuto skutečnost při úpravě odpisového plánu. Uvedený postup může být velmi pracný, proto doporučujeme konkrétní způsob jeho provedení v prostředí vybrané účetní jednotky upravit vnitřním předpisem tak, aby nevedl k neefektivním postupům.

  Na této odpovědi je dle mého názoru nejzásadnější to, co je uvedeno na konci. Opakujeme kontinuálně, že je neefektivní jen kvůli tomu, aby nebyla vykázána zůstatková hodnota dlouhodobého majetku nula nesmyslně prodlužovat doby odepisování majetku (u majetku s pořizovací hodnotou 100 tis. Kč je z hlediska všech analýz jedno, zda bude mít zůstatkovou hodnotu „0 Kč“ nebo „100 Kč“). Při případných aktualizacích odpisového plánu je potřeba zaměřit se na skutečně klíčové položky majetku (s vysokou hodnotou, s vysokým vlivem na hodnotu 551) – aby u nich bylo odepisování co nejpřesnější. Doufáme, že toto je vyjádřením poslední věty výše uvedené odpovědi.

  -----------------------------------------------------------------------

  Nyní již k Vaší otázce - to rozdělení souboru není úplně standardní operace, nicméně domnívám se, že možná je - například z důvodu, který uvádíte - že věci zařazené do souboru začaly být používány naprosto samostatně ... Takže já bych udělal následující, pokud soubor chcete rozdělit:

  a) musíte si dopočítat zůstatkovou hodnotu připadající na monitory (předpokládám, že je tam ještě server nad 40 tis. Kč...) - vymyslím si, že ta ZC je třeba na úrovni 2 tis. kč. Uděláte mimořádný odpis - MD 551/Dal 082 v této výši a zároveň MD 401/Dal 416.

  b) tím byste monitory měli doodepsány do 100% a můžete proúčtovat MD 028/Dal 022 a MD 082/Dal 088 - tedy převod do drobného majetku. Ocenění by tedy bylo v té hodnotě, za kolik se pořídily a daly do souboru.

 • pronájmy
  27. 06. 2019

  Naše PO pronajímá prostory pro pořádání akcí, pořádá kulturní akce a výstavní akce, na které prodává vstupenky. Mimo jiné pronajímá prostory pro coworking, a to tím způsobem, že zájemcům prodá vstupenku na celý den za 50 Kč, ve které je káva zdarma. Případně permanentku za 3 tis. Kč na měsíc, kde je v ceně i stálé uzamykatelné pracovní místo a vlastní skříňka. O všem je účtováno jako o vstupném na účet 602. Evidence těchto zájemců není. V pokladně jsou pokladní doklady s útržky ze vstupenek. Myslím si, že toto není o vstupném, ale o pronájmu. Děkuji, přeji hezký den.

  Já mám jednu zkušenost z provozu COWOrkingového centra - pokud je ta organizace zhruba stejná, tak já bych se přikláněl k účtování na 602. Není to totiž klasický nájem - uživatelé nemají vyhrazeno konkrétní pracoviště jen výhradně pro sebe, ale různě si je střídají (přitom toto považuji za důležitější než ten výhradní prostor s uzamykatelnou skříňkou). Takže za mne bych zůstal u té 602 (i z pohledu DPH to nehodnotíme jako pronájem, ale poskytování služeb).

 • nákup investic z příspěvku Nadace OKD
  26. 06. 2019

  Vážený pane Nejezchleb naše PO obdržela příspěvek od Nadace OKD na nákup kamerové lupy za 46 000,- Kč. 40 tis. činí příspěvek a 6 tis. činí naše spoluúčast. Zálohově jsme do banky obdrželi 30 tis. potřebovala bych poradit jak mám účtovat. Přečetla jsem tolik materiálů, ale nejsem z toho chytrá. Od zřizovatele jsme měli pokyn, že příspěvky od Nadace OKD máme účtovat jako dary, ale nepočítali s tím, že můžeme dostat příspěvek na nákup investic. A dále potřebujeme poradit v případě, že zaměstnanec bude užívat služební vozidlo k soukromým účelům. Dodanění do mzdy máme vyřešené, pohonné hmoty budeme účtovat ve faktuře na 335 a hradit to bude srážkou ze mzdy. Nevím jak správně stanovit cenu pohonných hmot a dále jestli to nemá nějaký vliv na DPH vozidla. Při nákupu vozidla jsme uplatnili krácené DPH. DPH z faktur za nákup pohonných hmot jí budeme účtovat v plné výši.

  U investičních darů se již "vejdeme" do režimu investičních transferů (tedy s použitím účtu 403, zároveň jsme také v situaci, kdy investiční dar jde na účet 416). Takže nějak tomu budeme muset přizpůsobit účtování (raději rovnou upozorňuji - bude to trochu lidová tvořivost).

  Asi základní varianta by mohla vypadat následovně:

  přijetí 30 tis. kč - MD 241/Dal 374

                              MD 401/Dal 416

  nákup té lupy (46 tis. kč)  - MD 042/Dal 321 a platba MD 321/Dal 241 a k tomu čerpání fondu MD 416/Dal 401 (a k tomu ještě případně zařazení do majetku).

  zaúčtování dohadné položky - nárok na grant - MD 388/Dal 403 - 40 tis. Kč

  vyúčtování grantu - MD 344/Dal 388 ve výši  40 tis. Kč a zúčtování zálohy - MD 374/Dal 344 ve výši 30 tis. Kč.

  Doplatek grantu - MD 241/Dal 344 a dále MD 401/Dal 416 - ve výši 10.

  Vycházím z toho, že ten grant se vyúčtovává - proto to dávám na 374 jako zálohu a ne hned do 403. Berte to jako názor.

  K tomu druhému - tím, že to zaměstnanci vyúčtujete, tak na vyúčtování dáte DPH a potom souhlasím s tím, že není problém s uplatněním plného odpočtu DPH z nákupu PHM. Pokud se týká ceny - měli byste vzít aktuální cenu za kolik se nakupuje (případně průměr v tom měsíci nebo něco takového). Spíše bych nedoporučoval vzít to podle sazby dle cestovních náhrad (přeci jen je to vyhlašováno na celý rok a realita se může od aktuální situace dosti lišit). Jinak na odpočet DPH z pořízení auta to vliv nemá - jen když by se autem jezdilo pro soukromé účely podstatně více než podle původního předpokladu, tak bychom se mohli dostat při odchylce o více než 10 procentních bodů do potřeby vyrovnání odpočtu DPH podle §78. Víc mne v tomto nenapadá.

 • technické zhodnocení
  26. 06. 2019

  Prodlužuje se doba odepisování u nemovitosti, u které bylo provedeno technické zhodnocení? Budovy odepisujeme 100 let., je odepisována třeba 30 let, nyní technické zhodnocení. Bude se odepisovat celkem déle než 100 let? Nebo celkem 100 let? Ještě od zahraniční firmy jsme obdrželi grant za to, že jsme pořídili vybavení dílen. Musí se za to ale pořídit další vybavení. Jak účtovat? 241/374 nebo 372? použití pak 374/672?

  K první záležitosti - to prodloužení životnosti u TZ skutečně doporučuji posuzovat v případě rozsáhlejších TZ. Ono ještě hodně záleží na tom, jak máte nastaveno odepisování. Totiž některé programy pracují s předem definovanou dobou od zařazení - tedy pamatují si, že třeba stavba byla pořízena v roce 2000 a doba odepisování je 100 let. Potom takový software má nastaveno, že v roce 2100 musí být stavba doodepsaná. Takže když někdo v roce 2095 udělá velké TZ, tak si takový software nastaví, že jej odepíše v průběhu 5 let, což vede zpravidla k nesmyslům. Jiné systémy si ale těch 100 let převedou na 1% odpisů z popřizovací ceny a tam se najednou ta doba odepisování sama začne natahovat - tedy potom se celkově odepisuje déle než 100 let (klidně si to matematicky zkuste). Já to popisuji kvůli tomu, že to prodlužování doby odepisování by mělo přicházet na řadu hlavně při první variantě nastavení, kterou popisuji (ale samozřejmě je vhodné někdy i při té druhé - jen to není tak zásadní).

  Grant od té zahraniční firmy - tam se přiznám, že nemám dost informací - spíše by mne zajímalo, zda bychom neměli správně říci, že je to dar a pracovat s účtem 414 (stále pamatujme na to, že ČÚS 704 má jakoby přednost před ČÚS 703). Tedy pokud je to dar a my máme v ČÚS 704 napsáno, že dary účtujeme MD 241/Dal 414 (a použití potom 414/648), tak to má přednost před účtováním o transferu (byť osobně by se mi to účtování o dotaci a té 672 líbilo více ...). 

 • Poskytnutí služby formou sponzorského daru
  19. 06. 2019

  Dobrý den, prosím o názor. Získali jsme dotaci k výstavě z Česko-německého fondu budoucnosti, kterou budeme vyúčtovávát. Dalším přispěvatelem je spol. s r.o., která by chtěla zajistit přepravu exponátů z Německa (nelze ji fakturovat, protože nemá na dopravu licenci) na vlastní náklady. Na tuto částku by chtěla společnost uzavřít sponzorskou smlouvu nebo darovací smlouvu, kde nebude probíhat tok peněz bude poskytnuta služba, která je součástí našich procentního určení nákladů z vlastních zdrojů k vyúčtování dotace. Je to tak vůbec možné, jak budeme dokládat kalkulaci dopravy, jak o tom účtovat. Děkuji.

  Napadá mne jediná možnost - uzavře se smlouva na dar, kde se popíše charakter daru - doprava a přímo do smlouvy se tento dar ocení (měla by to být nějaká obvyklá cena dopravy tohoto typu). Ve vazbě na realizaci dopravy (nějaké potvrzení od dopravce, že dne .......... realizoval dopravu dle smlouvy) bych potom účtoval MD 518/Dal 649.

 • Darování služby
  17. 06. 2019

  Jsme ZŠ a MŠ, zřizovatelem je město, vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Prosím o radu jak účtovat (všechny kroky) poskytnutý dar – doprava žáků na výlet. Na základě darovací smlouvy nám dopravce daruje dopravu žáků na školní výlet ve výši 3.100,- Kč. U darovací smlouvy je i podrobný rozpis nákladů dopravy. Smlouva sepsána 1.6.2019. Darovací smlouva byla předána zřizovateli ke schválení – rada města bude až 26.6. Očekáváme schválení darovací smlouvy. Doprava žáků byla uskutečněna dne 14.6.

  Budu upřímný - správně by nejprve mělo dojít ke schválení daru a teprve potom by dar měl být poskytnut. Nicméně plně Vám rozumím, v jaké jste situaci - takže to budete mít datumově trochu přeházeno ...

  Za sebe na základě uskutečnění přepravy (v okamžiku, kdy splní závazek bezplatné dopravy žáků - tedy pokud vše proběhne správně, tak 14.6.) bych účtoval MD 518/Dal 649 (interní doklad, k němu přiložil darovací smlouvu ...).

 • Dary
  03. 06. 2019

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace, zřizovatel KÚ. Soukromá firma nám chce darovat softwar hodnotě 29 000,- Kč. V darovací smlouvě je samostatně uvedeno i zaškolení v hodnotě 28 000,- Kč. Chtěla bych se zeptat, jestli mám toto školení zaúčtovat jako darované služby? Můžete mi, prosím, poradit jak správně celý dar zaúčtovat? Děkuji za ochotu a přeji hezký den

  Správně byste měli účtovat i o daru služeb (byť se jedná o plnění nepeněžitého charakteru) - účtování by bylo   zápisem MD 518/Dal 649 (zaškolení nevstupuje do ceny software).

  Pokud se týká toho vlastního software - tam by to mělo být MD 018/Dal 078 a MD 558/Dal 649.

 • Tvorba Rezervního fondu u PO
  15. 05. 2019

  Dobrý den, škola dostala v 04/19 na svůj BÚ vrácené zálohy na vodu (měnili dodavatele). Obec (zřizovatel) pracuje s myšlenkou, že má škola tyto vrácené zálohy "převést" do Rezervního fondu. Copak něco takového jde? RF přece tvořím ze zlepšeného HV (až obec schválí převod HV2018 do RF - o tu částku navýším RF). Efekt vrácených záloh z 04/19 se mi projeví zase až v HV za 2019 (při platbě záloh jsem zároveň tvořila dohad a při vratce záloh - dohad snižuji...) Mám pravdu, nebo existuje ještě nějaká jiná cesta (kromě darů) k tvorbě RF ? Moc děkuji za odpověď.

  Máte pravdu - toto rozhodně nedávejte do rezervního fondu - toto by mělo projít výsledkem hospodaření.

 • Jak rozlišit "příspěvek" od "účelového daru"
  09. 05. 2019

  Dobrý den, účtuji školu. Ta pořádá každoročně den s IZS a získala na tuto akci finanční příspěvek od vedlejší obce (ne od zřizovatele). Nebyla uzavřena žádná smlouva, měli jsme k dispozici jen výdajový pokladní doklad vydaný obcí s textem "Příspěvek na IZS..." a následné potvrzení od téže obce, že dne...předala základní škole Příspěvek na akci IZS....Kč..." Finanční kontrola z KÚ označila tento příspěvek za účelový dar s tím, že škola nabyla do svého vlastnictví majetek v rozporu se zákonem, protože měla před jeho přijetím požádat o písemný souhlas zřizovatele. Můj dotaz je - jak odliším, kdy jsou přijaté peníze od obce, která není zřizovatelem Příspěvkem (který budu účtovat obdobně jako dotaci) a kdy se na ně mám dívat jako na účelový dar. Když sám poskytovatel nazve poskytnutí Příspěvkem... Ještě podotýkám, že obec, která Příspěvek poskytla o něm také neúčtovala jako o poskytnutém daru. Moc děkuji za odpověď.

  Toto je jen důsledek obecného nesmyslu povinnosti nechat si schvalovat ty dary. Rozdíl bude skutečně jen formálního charakteru - postupoval bych tak, že pokud poskytovatel s vámi uzavře veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace podle §10a zákona 250/2000 Sb., tvrdil bych, že je to dotace a bránil bych se, že to není dar a není nutné nějaké schvalování. Pokud to bude poskytnuto na základě jiného aktu (třeba ani nebude uzavřena písemná smlouva), tak bychom to asi z povahy platby měli považovat za dar a případně si to nechat schválit.

  Toto je podle mne jediná možnost, jak nalézt nějakou alespoń trochu uchopitelnou hranici (v tomto nesmyslném boji o to, co má zřizovatel schvalovat).

 • rušení PO a FKSP
  12. 04. 2019

  Dobrý den, Náš zřizovatel ruší naši PO k 30.6.2019 a přebírá na sebe veškerý majetek, pohledávky a závazky k 1.7.2019. V červnu již nebudu účtovat o tvorbě a čerpání FKSP, ale zajímá mě kam zaúčtovat bank.poplatky a přijaté úroky v červnu na BÚ FKSP, když je nebudu moci již v červenci srovnat , aby účet seděl s fondem. Děkuji

  Já si myslím, že ještě musíte proúčtovat tvorbu FKSP - MD 527/Dal 412 z mezd za červen. Stejně tak případné čerpání na benefity v červnu. Sice peníze již nepřevedete - díky zrušení, ale to není problém - prostě se doloží vazba 243 a 412 s rozdíly vyplývajícími z toho, že se již nepřevedly peníze (jak v tvorbě fondu, tak v případných čerpáních a také i úrocích nebo poplatcích). Pro mne je to standardní situace a nevidím v tom sebemenší problém (nikde není napsáno, že 243 = 412 - naopak zde mohou být právě ty otázky převodů - někdo si na ně ještě doúčtovává vnitřní pohledávky a závazky - ale není to nutné)..

 • Účtování potravinové pomoci
  08. 04. 2019

  Dobrý den, prosím o radu ohledně účtování. Odebíráme potravinovou pomoc z potravinové banky pro naše klienty. V roce 2018 probíhal výdej z banky na základě dokladu, kde byly rozepsány jednotlivé položky vč. vyčíslení finanční hodnoty. Toto jsme zaúčtovali na 501 a současně jako dar na 649. V letošním roce dostáváme již pouze výdejku s nulovou hodnotou. Prý došlo ke změně daňových zákonů a nelze zboží většinou s prošlou lhůtou spotřeby vykazovat v plné ceně. Jak máme postupovat z hlediska účtování? Máme provést ocenění a zaúčtovat jako dříve 501/649? Děkuji moc za radu.

  Já si myslím, že máte účtovat dále 501/649 - samozřejmě rozumím tomu, že to zboží nemá s ohledem na jeho vyřazení z obchodu již standardní cenu, nicméně ta zároveň není nula. Takže si myslím, že si máte provést ocenění přebíraného zboží a účtovat 501/649.

 • Oprava zaúčtování v minulém roce
  06. 04. 2019

  Dobrý den, prosím o radu. Účtuji PO -ZŠ zřizenou obcí.V roce 2018 jsem špatně zaúčtovala : 1) přijetí neúčelového daru jako účelový 261/414(analyt.účel.dary) 2) jeho plné čerpání 414/648. Stejným způsobem (jako účelový dar) jsem zaúčtovala také přijetí příspěvku a dotace od jiné obce. V letošním roce kontrola u zřizovatele odhalila tyto chyby (v Příloze-u Rezervního fondu byla zřejmá tvorba RF účel.dary, přičemž v reálu ani v jednom případě o účelový dar nešlo). Můžete mi, prosím, napsat, co všechno mám provést, abych věc napravila? -odúčtovat a zaúčtovat správně v letošním roce, resp. je bezpodmínečně nutné účtovat o opravě, když jak neúčelový dar, tak i příspěvek s dotací byly v loňském roce plně vyčerpány (ve stejném měsíci, kdy byly přijaty), -odesílá se nějaká forma "opravných výkazů" na kraj ? Moc děkuji za odpověď.

  V těchto případech již není oprava možná - pouze byly použity jiné účty, nicméně případy se plně týkaly minulého roku a nezměnily výsledek hospodaření. Tedy nic neopravujete (žádné opravné výkazy zasílat také nemůžete), můžete maximálně slíbit, že se polepšíte.

 • Účtování příspěvků, dotací od obce, která není zřizovatelem
  06. 04. 2019

  Dobrý den, účtuji PO- školu. Každoročně škola pořádá akci Den s IZS, na kterou získává sponzorské dary. Kromě neúčelových darů od s.r.o. a fyzických osob - také "příspěvky" a "dotace" od okolních obcí. Prosím o návod, jak správně zaúčtovat přijetí a čerpání tohoto druhu 1) finančního příspěvku na akci a 2) dotace (Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu poskytovatele). Také bych potřebovala vědět, zda přijetí 1) a 2) nemusí mít škola schváleno svým zřizovatelem. Když se podívám na §27 odst7)Zák. 250/2000- nevyplývá z něho tato povinnost ? Resp. jak vyargumentovat, že toto nemusí mít schváleno. Moc děkuji. .

  V zákoně 250/2000 Sb. to máme nastaveno tak, že se schvalovat musí účelové dary (více není vyjmenováno). Tedy pokud by se jednalo o dotace, jedná se o jiný právní titul, který v zákoně vyjmenován není a proto schválení nepodléhá. Upozorňuji, že by si ale zřizovatel mohl třeba nepřímo vynutit schvalování a to tak, že z jeho strany bude nastaven detailní rozpočet PO a stanoví se, že jeho změny třeba v oblasti přijatých příspěvků podléhají schvalovaným změnám (Rady ...). Není to povinnost, ale vysvětluji tím, že lze najít legální odůvodnění toho, že si zřizovatel schvalování vynutí.

  U účtování 1 a 2 je to o tom, zda budou dány požadavky vyúčtovat danou dotaci (příspěvek) nebo nikoliv. Pokud vyúčtování nebude požadováno, tak jen třeba při uzavření nějaké smlouvy ...

  MD 348/Dal 672 a následně inkaso MD 241/Dal 346. Pokud byste chtěla zohlednit to, aby se účtování do výnosů provádělo v období, kdy se budou vynakládat náklady (a smlouva by byla třeba o půl roku dříve) - MD 348/Dal 384 inkaso MD 241/Dal 348 a dále 384/672 (proti nákladům)

  Pokud bude vyúčtování požadováno tak:

  MD 241/Dal 374, dále můžeme případně účtovat MD 388/Dal 672 (proti nákladům ...) a vyúčtování MD 348/Dal 388 a dále MD 374/Dal 348.

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu