PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 523 dotazů:

 • návratná finanční výpomoc od zřizovatele
  21. 05. 2018

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace - škola zřízena ÚSC. Obdrželi jsme od zřizovatele návratnou finanční výpomoc 3 mil. Kč /v rozhodnutí o schválení NFV je uvedeno schválení duben 2018, vracet máme nejpozději do září 2019/. NFV je v rozhodnutí rozdělená na část investiční 1 mil. Kč a neinvestiční 2 mil.Kč. Měla bych toto rozhodnutí o schválení celé NFV v dubnu naúčtovat rovněž do podrozvahy a jaké použít účty? Děkuji.

  Za sebe bych do podrozvahy toto neúčtoval - pro mne to totiž nedává moc logiku v tomto případě účtovat nějaké ostatní podmíněné krátkodobé aktivum, neboť na základě smlouvy vám mají sice přitéci peníze - tedy dostanete aktivum, ale zároveň je budete muset vrátit - tedy proti tomu hned je závazek. Já osobně tvrdím, že aby se mluvilo o krátkodobé podmíněné pohledávce v pravém slova smyslu, tak by to muselo být "jen na straně aktiv" - respektive proti jmění či výnosu - tedy například příslib daru ...

  Já bych tedy v tomto případě účtoval až na rozvaze podle toku peněz - tedy příjem peněz proti závazku z návratné finanční výpomoci.

 • Objednávky
  16. 05. 2018

  Dobrý den, jsme PO (ZŠ, ZUŠ a MŠ), jejímž zřizovatelem je obec. Chtěla jsem se zeptat, zda objednávky (je jednotný vzor), které vystavují jednotliví správci rozpočtů (máme několik středisek), mohou být založeny u paní sekretářky v šanonu objednávek nebo musí být spárovány s každou fakturou a košilkou při platbě a předány účetní? A tyto objednávky musí být vystaveny na každou drobnost, která přijde do školy nebo stačí na vyšší částky? Na potraviny do školních jídelen se třeba tato forma objednávek vůbec nevystavuje. Ještě k této formě objednávek. Musí být např. i vystaveny u projektu EU „Zvyšujeme kvalifikaci pedagog. pracovníků“ nebo tam stačí založeny košilky s fakturami a dodacími listy, případně doklady proplacené přes pokladnu? Předem děkuji za odpověď.

  Objednávky mohou být (a často bývají) založeny samostatně  v nějakém šanonu, na druhou stranu je potřeba umět provázat přijaté faktury s objednávkami. Jestli se ale k faktuře přiloží kopie objednávky nebo jestli někdo, kdo provádí kontrolu plnění, připíše k faktuře číslo objednávky, je v podstatě jedno. Někdo také dává dodavateli podmínku, že musí na fakturu uvést číslo objednávky (smlouvy), na základě které došlo k plnění.

  K vystavování objednávek - pokud něco přijde do školy, byť drobnost, tak to v nějaké podobě objednáno (byť ústně, e-mailem) být muselo. Otázka evidence objednávek je na vás, tady nelze napsat jeden správný systém, je jich samozřejmě více. Objednávka podle jednotného vzoru nemusí být vystavená na všechno - např. paní účetní půjde na školení, vyplní objednávku na internetových stránkách školící agentury a vaše standardizovaná objednávka se ke školení vůbec vyplňovat nebude. To ale neznamená, že školení není schváleno. Příkazce školení musí schválit a k faktuře se pak přiloží schválená objednávka školení vytisklá z internetu (případně se právě zavádí "košilky" přikládáné následně k fakturám, na kterých třeba správce rozpočtu má dopředu potvrdit, že schvaluje objednání - přitom objednávka písmená neexistuje, neboť to bylo dohodnuto ústně... Jiný režim je samozřejmě u limitovaných příslibů... - tam není nezbytné ani to individualizované schvalování správcem rozpočtu ...).

  Obecně je vhodné mít směrnici, ve které jsou upraveny postupy objednávání. 

  U toho dotazu na projekt EU - tady neumím odpovědět, kde mají být založeny - pokud má poskytovatel dotace v podmínkách, že je třeba kromě faktur doložit i objednávky, tak nezbude, než je doložit. 

   

 • Bezúplatné převzetí materiálu a jeho použití na opravu cest
  15. 05. 2018

  Dobrý den, od PO stejného zřizovatele nám byl bezúplatně předán materiál, který použijeme na opravu cest. Dodavateli, který bude stavební práce realizovat uhradíme fakturu za práci. Jak máme zaúčtovat bezúplatně převzatý materiál a jeho použití na opravu? Děkuji za odpověď.

  Fakticky vyjdeme z ČÚS 707 - třeba bod 5.2.2., budete účtovat v hodnotě ocenění od zřizovatele zápisem MD 501/Dal 649 (předpokládám, že to na ty opravy spotřebujete nyní v běžném roce 2018). Případně pokud by tam byla prodleva - třeba ve 2018 darování a v roce 2019 spotřeba, tak by to nakonec skončilo například MD 112/Dal 384 a v roce spotřeby MD 501/Dal 112 a MD 384/Dal 649.

 • Věcný dar
  26. 04. 2018

  Dobrý den, naše škola obdrží od sponzora věcný dar - Lanový kolotoč ( celková cena Kč 49 500,- ; nejsme plátci DPH) . Jak zaúčtovat přijetí daru a jak se bude odepisovat? Děkuji za odpověď.

  Pokud správně chápu - je to dar od jiné než vybrané účetní jednotky. Potom účtujete reprodukční cenu - tedy to bude těch 49 500 Kč zápisem MD 022/Dal 401 (já si nejsem konstrukčně jist, zda 022 nebo 021, nicméně snad to na 022 uneseme) a potom již klasické odpisy - MD 551/Dal 082 a MD 401/Dal 416 podle nastaveného odpisového plánu. Tady se to chová jako každá jiná věc.

  Z hlediska daně z příjmů - můžete to udělat tak, že dar bude osvobozen od daně z příjmů a následně odpisy budou daňově neúčinné - což asi ničemu nevadí ...

 • Nepeněžní plnění poskytovaná z FKSP a osvobození od daně
  23. 04. 2018

  Dobrý den, jsme ZŠ, čerpáme z FKSP dle § 4 odst.1 zákona č. 372/2011 Sb. vitamíny,masáže,sauna,fitnes. Je to nepeněžní čerpání v ne zdravotnickém zařízení. To znamená, že čerpání musí projít mzdovými prostředky-zaměstnanec vše zdaní? Děkuji za odpověď.

  Z toho co uvádíte není všechno tím problémem. Musíte jít na §6 odst. 9 zákona o dani z příjmů. V písmenu d) bod 1 máme se zdravotnickým zařízením spojeno jen zdravotní, léčebné či hygienické služby.

  Takže pokud se budeme bavit třeba o fitness, tak jsme pod bodem 3 v tom písmenu d) - tam samozřejmě podmínka "zdravotnické zařízení absentuje" a problém není. Vitamíny také nemusí být od zdravotnického zařízení (pokud je to zboží) - alespoň takto je to vykládáno. U sauny je to již složitější - zda se to bude dát strčit pod bod 3 jako "sport" - myslím si, že takto uvažuje většina lidí, zda by to prošlo při nějaké pořádné diskusi - to netuším.

  No a u těch masáží je problém v tom, že ty se skutečně již pod sport zařadit nedají a proto se tak řeší, že nesplňují podmínku pro osvobození u zaměstnance (protože u služeb léčebného charakteru je podmínka pro osvobození, že je to od zdravotnického zařízení).

  Ještě někdo se to snaží dát pod písmeno g) - v limitu do 2 tis. kč - nicméně to bývá striktně vykládáno tak, že se vztahuje pouze na dary zaměstnancům (viz, že je to "bezúplatné nepeněžní plnění").

 • faktura za ubytování v cizim jazyce
  12. 04. 2018

  Dobrý den, jsme PO - Základní škola. Z prostředků ESF zrealizujeme zahraniční stáž na Maltě. Faktura za služby- ubytování je v AJ v eurech (cca 5.000).Sídlo dodavatele na Maltě. Zatím mám zkušenosti pouze s českými dodavateli a doklady v češtině - mám požadovat oficiální přeložení dokladu (fa) s razítkem...nebo co vlastně s tím, když dokladu vlastně nerozumím...... a odst.13, § 4 ZoÚ z toho také nejsem příliš moudrá... dotaz - jaký účetní(daňový doklad-nejsme plátci DPH) požadovat.... a na co si dát pozor, abych se nedostala do konfliktu se zákony.

  Pokud je to v angličtině a z textu vyplývá, že je to za ubytování, tak je to standardní doklad, který je běžně braný jako srozumitelný a určitě není potřeba zajišťovat oficiální překlad (když si představíte, jak by to vypadalo u nějaké velké společnosti obchodující se zahraničím, tak by nedělali nic jiného než že by nechávali překládat doklady). Na soudní překlady případně dochází až v okamžiku třeba soudního sporu vyvolaného finančním úřadem ... Takže doklad klidně přijmout, zaúčtovat jako ubytování, dát si pozor jen na aplikaci kursu.

  U služeb od zahraničních subjektů bych si hlavně dával pozor na to, zda se také neobjevují služby, které svým charakterem mají místo plnění v tuzemsku (blíže viz dokument  Manuál k DPH - část 16 - v dokumentech k daňové metodice) - abyste se nemuseli stát identifikovanou osobou nebo plátcem DPH. Nicméně u vlastního ubytování z hlediska DPH problém není.

 • Nákup majetku z FKSP
  13. 03. 2018

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na použití účtu 648 - čerpání FKSP. Myslela jsme, že se účet 648 bude používat jen při nákupu majetku do 3 000,- Kč, nad 3 000,- Kč a DM. Dočetla jsem se ale, že by se měl použit i při nákupu materiálu z FKSP. MŮŽETE MI, PROSÍM, SDĚLIT, V KTERÝCH PŘÍPADECH SE MÁ UČET 648 POUŽÍVAT? Děkuji předem za Vaši ochotu a přeji hezký den.

  Ta situace v tomto ohledu není až tak jednoznačná. Máme tady prvotně bod 5.4. z ČÚS 704.

  O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu daru, nenávratné sociální výpomoci a ostatní konečné výdaje poskytované z fondu kulturních a sociálních potřeb (penzijní připojištění, příspěvky odborové organizaci) účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 - Běžný účet FKSP. 

  Tedy je zde prvotně nastaven režim, že neúčtuji o druhovém nákladu a rozpuštění fondu do výnosů, ale že se provádí rozvahově čerpání přímo proti 412. Přitom se zde hovoří o "ostatních konečných výdajích" (a to, co je v závorce, je dle mého názoru demonstrativní výčet).

  Potom máme v ČÚS 704 zvláštní bod 5.5.

  5.5. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu nákupu hmotného majetku účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - FKSP se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.

  Totiž pokud nakupuji dlouhodobý majetek nad 40 tis. Kč (kde není okamžitě náklad), tak nemohu logicky účtovat podle bodu 5.4., protože bych vůbec nezachytil do rozvahy majetek - proto to rozpouštění na účet 648. Teď ale vzniká problém v použité definici - totiž bod 4.5. hovoří o nákupu "hmotného majetku" - tady je podle mne definiční problém, že se nejedná jen o "dlouhodobý hmotný majetek". Spíše bych ale předpokládal, že se jedná o omyl - totiž když se již udělal systém přímého čerpání proti 412, tak by bylo systémové, aby se takto účtoval co největší objem případů (ať je to již účetně jednotné) a podle bodu 5.5. jen ty výjimky, kdy z hlediska logiky nelze bod 5.4. využít. Tedy já osobně bych ty věci nakupované z FKSP, které bych jinak účtoval do 501, účtoval podle bodu 5.4. proti 412.

  Nemohu ale dokázat, že si to myslím správně - s ohledem na znění ČÚS. Jen se to snažím nějak vysvětlit s ohledem na dodržování obecných účetních metod (zde snaha o jednotnost používání účetních metod pro obdobné případy).   

 • Analytická evidence k běžnému účtu
  06. 03. 2018

  Příspěvková organizace Městské středisko sociálních služeb vede provozní prostředky na běžném účtu a z pokladny vyplácí drobné úhrady. Účetní uhradila fakturu v hotovosti, jednalo se o čerpání finančního daru na pomůcky pro klienty. Organizace má od zřizovatele nařízenu povinnost analyticky podchytit na běžném účtu krytí fondu investic, fondu odměn a rezervního fondu - účet 414. Byl zaúčtován výdej z pokladny MD501/D261 a čerpání rezervního fondu MD414/D648 v částce Kč 1 000,-. Lze zaúčtovat zároveň analyticky MD241 000 (běžný účet-běžné peníze)/D241 014 (běžný účet-rezervní fond), i když se jednalo o výdej z pokladny? Děkuji za odpověď.

  Ano - pokud jste to nařídili analyticky sledovat tímto způsobem, tak je určitě správně provést přeúčtování v bance, které zde uvádíte.

 • hospodářský výsledek
  21. 02. 2018

  Dobrý den. Naše příspěvková organizace vykázala za rok 2017 zisk 201.704 Kč a žádá o jeho rozdělení takto: 83.904 Kč ponechat v rezervním fondu – bude vráceno zřizovateli v rámci vypořádání závazných ukazatelů (nedočerpané závazně přidělené fin. prostředky od zřizovatele), 23.740 Kč převést do fondu odměn a o 94.060 Kč navýšit rezervní fond. V roce 2017 v rámci svého hospodaření ale organizace zapojila rezervní fond celkem o 141 tis. Kč, z toho 43 tis. Kč z účelových darů a 98 tis. Kč z ostatního čerpání (tj. z hosp.výsledku minulých let) na běžný provoz. Já se na to dívám tak, že rezervní fond na provoz neměli použít. Když od zisku 201,7 tis. Kč odečtu vratku zřizovateli 83,9 tis.Kč a zapojení RF 98 tis. Kč, tak mi k rozdělení zůstává 19,8 tis. Kč. 98 tis. Kč bych nechala vrátit zpět do rezervního fondu a 19,8 tis. Kč by bylo rozděleno do RF a FO. Svým účtováním a návrhem na rozdělení si v podstatě chce PO převést finanční prostředky z rezervního fondu do fondu odměn. Prosím o Váš názor a návrh co s tím. Jen na doplnění „vratka z vypořádání závazných ukazatelů“ = snížení příspěvku na běžný rok. Děkuji a přeji hezký den.

  Prvotně bych chtěl jen okomentovat to nedočerpání závazně přidělených prostředků a to, že to mají ve výnosech. Dle mého názoru se jedná o chybu zkreslující dosaženou úroveň hospodaření - prostě pokud mají určité prostředky na něco určeny a oni to nevyčerpají s tím, že se mají vracet, tak je to závazek vůči zřizovateli (ne výnos), pokud by došlo k převedení třeba do dalšího roku, tak je to třeba případně 384 (ale zase ne výnos).

  K druhému - fondy jsou z hlediska legislativy tak špatně a nejasně nastaveny, že nemohu nikde ze znění předpisů dokázat, že by nemohli rozpustit ten rezervní fond (jde nám asi o ten z hospodářských výsledků), byť jsou v zisku. Mohou argumentovat, že je to na "další rozvoj" - k nějaké konkrétní akci ... Samozřejmě, že to rozpouštění do výnosů je nesmysl a třeba to, co se tady stalo, se mi taky nelíbí. Já k tomu jen říkám, že by bylo potřeba (když stát nečiní) definovat v rámci vašeho Města vlastní pravidla pro tvorbu a čerpání fondů (někde to tak skutečně dělají) - prostě si pravidla nastaví sami - no a třeba tam dají, že rezervní fond z HV se nebude zapojovat, pokud je zisk, mohou specifikovat pravidla k čemu všemu lze rezervní fond (co budou považovat za další rozvoj ....)

 • DAR - SW
  08. 02. 2018

  Dobrý den, od Ostravské univerziry jsme obdrželi dar - CD s licencí k softwaru pro SŠ, cena 29 000,- Kč. Můžete mi, prosím, poradit jak zaúčovat? Předpokládám 558/649 a 018/078. V závazné účtové osnově od zřizovatele máme u účtu 649 uvedenou pouze možnost HMOTNÉ DARY. Děkuji za ochotu a přeji hezký den

  Váš návrh účtování je naposto správný - ta 649 mohou být i nehmotné dary - tedy pokud by na tento případ účtová osnova nepamatovala, tak je to problém ve vymezení této osnovy a je to potřeba opravit- na tu 649 Vámi popisovaný případ skutečně patří.

 • Účetní řešení "odbydlení investice"
  06. 02. 2018

  Příspěvková organizace, zřizovaná krajským úřadem "investuje" do cizí nemovitosti (se souhlasem zřizovatele), tato investice má být "odbydlena", není a nebude souhlas s odpisováním technického zhodnocení. Dotaz ohledně účtování: z účtu 042 přeúčtuji na 381 a následně budu po dohodnutou dobu rozpouštět do nákladů na 518 (předplacené nájemné) Dotaz ohledně investičního fondu: myslím si, že je nesprávné účtovat čerpání IF (i když se přiznám, že v legislativě jsem nic "čeného na bílém" nenašla), nicméně se jedná o velkou částku, která chybí v cash flow - zohlednila bych při výpočtu "krytí IF" a upozornila zřizovatele. Lze takové řešení považovat za správné, nebo máte jiné, lepší řešení této nestandardní situace?

  Já bych třeba osobně nezůstal jen u toho přeúčtování 381/042. Nevím, kdo je pronajímatelem (zda nějaká "účtující společnost" nebo třeba jen občan - fyzická osoba), nicméně správně bych dle mého názoru měl tu stavební akci přeúčtovat na pronajímatele - tedy třeba vystavit fakturu, kterou náklady přeúčtujete (tedy pokud to sbíráte na 042, tak klidně 311/042) a zase podle dohody, že se tímto přeplatí nájemné, se zaúčtuje MD 381/Dal 321 (případně na základě jím vystavené faktury na nájem) a provede se zápočet 321/311.

  Ono jde skutečně o to, že by měla účtovat i druhá strana (pronajímatel) - pokud předpokládám, že pronajímatel je subjekt, který nějak účtuje. Třeba z pohledu DPH by také měl pronajímatel zaznamenat, že vyúčtoval nájemné jako osvobozené plnění .... 

  Ještě jen ze strany vás si dokáži představit, že si to povedete v nákladech jako stavební zakázku (501, 518 ...) s tím, že to vyúčtujete jako výnos (602, var. 609, 649 ...). Takové řešení by bylo samozřejmě nezbytné, pokud by se na tom podíleli i vaši pracovníci (tedy nejednalo by se jen o prosté přeúčtování nákladů - to by se muselo řešit i jako zdaňované plnění)

  Jinak ale plně souhlasím s vaším hodnocením z pohledu, zda čerpat fond investic - toto rozhodně není pro vás investicí, já bych to třeba ani přes 042 nevedl - buď rovnou přes pohledávky nebo by šlo i přes nedokončenou výrobu .... Rozhodně nečerpáte fond investic - není to pro vás investice (je to pro vás "stavební zakázka" realizovaná pro někoho jiného).

  Z hlediska CASH FLOW - je to jako když byste si přímo předplatili nájem a zaúčtovali to na 381 - také nebudete mít peníze, jen 381, kde budou vázány peníze.

 • finanční dar na platy a odvody
  05. 02. 2018

  Dobrý den, jsme PO USC a vzhledem k nedostatku fin.prostředků na platy nepedagogických pracovníků máme možnost získat finanční dar na posílení těchto prostředků a to od NF Gaudeamus, který je zřízen naší organizací. A nyní řešíme, jak tyto peníze přijmout a následně vyplácet, aby bylo vše "OK". 1) Účelový fin.dar na platy do FO - během roku vyplácet nepedagogy běžně z přímých výdajů a na konci roku zapojit FO na překročení limitu ... a současně s tím přijmout neúčelový dar do RF na pokrytí odvodů souvisejících s účelovým darem (ale dle jakého § prostředky použít - na "překlenutí" nebo "k dalšímu rozvoji") A nebo 2) vše chtít do RF neúčelově a v tomto případě řešíme, jestli bychom vůbec mohli během roku vyplácet platy nepedagogů z provozního příspěvku a tento následně, dle potřeby posilovat tímto darem do RF. Prosím o radu. Děkuji

  V obou variantách počítáte s nějakým zapojováním rezervního fondu (buď na odvody nebo na celek - platy i odvody). Když jsme poukazovali, že zákon pořádně nedefinuje pojmy, co je to další rozvoj a že je nezbytná bližší specifikace... - tak MF odpovědělo, že by bylo nevhodné toto blíže upravovat (je to myslím ve veřejně přístupných dokumentech na stránkách). Pro mne to znamená, že pokud nekoná MFČR, je potřeba pravidla dohodnout mezi zřizovatelem a PO (zejména to, na co vše lze použít rezervní fond - co lze chápat za další rozvoj ...).

  Když bych byl já zřizovatelem vaší organizace, tak bych akceptoval obě dvě varianty. To je asi vše, co k tomu mohu říci (ale nejsem váš zřizovatel).

 • zaúčtování odvodu povinného podílu osob se ZP
  02. 02. 2018

  Vážený pane inženýre, měla bych na Vás dotaz ohledně zaúčtování odvodu povinného podílu osob se zdrav. postižením. Účtovala jsem na MD 549 proti D 344 jiné daně a poplatky. A v lednu 2018 částku odvedu .Bohužel rozvaha křičí, že jsou záporné hodnoty. Na jaké účty bych měla správně tento předpis odvodu povinného podílu zaúčtovat? Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den

  Rozvaha křičí kvůli jediné věci - vy jste zvyklá, že dříve byly 341 - 345 věnovány daním. Nicméně tam byla v průběhu let změna a 344 jsou fakticky pohledávky z darů - proto "křičí", že se tam snažíte naúčtovat závazek. Klidně to dejte na Dal 378.

 • rezervní fond
  31. 01. 2018

  Dobrý den, prosím o radu ohledně rezervního fondu. Předchozí paní účetní v r.2015 špatně zaúčtovala investici do nákladů. Oprava proběhla v roce 2016 nešťastně ponížením nákladů. /částka 195.975,60/ je na hranici 0,3% netto aktiv. tím došlo k neadekvátnímu hosp.výsledku, který byl přidělen ho rez.fondu. Hosp. výsledek 287.998,10 ( 207.590,76 hlavní činnost + 80407,34 doplňková činnost). Tím tento fond samozřejmě nemáme krytý. Můžu přeúčtovat z 413 Rez.fond na 432 Nerozdělený zisk z minulých let? Nebo je možná varianta z rez.fondu přeúčtovat na 408 jen výši opravného dokladu 195.975,60? (kam to dle mého názoru mělo být zaúčtováno). děkuji

  Toto nejsou standardní případy, někde popsané.

  V první variantě - přeúčtování 413 na 432 - já si myslím, že by to bylo možné, nicméně pouze na základě revokace rozhodnutí zřizovatele - ten by prostě konstatoval, že bylo do rezervního fondu chybně přiděleno to, co nepředstavuje volné finanční prostředky a že to bylo způsobeno pouze opravou nesprávností minulých let. Z toho důvodu že mění své rozhodnutí a HV 2016 ponechává na nerozděleném zisku.

  U té varianty 2 - rozumím, co chcete udělat, jen si nejsem jist, zda se do toho nezamotáváme. Vlastně říkám, že to nemělo být ve 2016 jako minus náklad a mělo se to dát na 408. Ono by bylo logické si pro to sáhnout proti 413, která vznikla nesprávným rozdělením HV - ale nevím. Určitě by to zase mělo být na základě rozhodnutí zřizovatele - když o tom přemýšlím, já bych to třeba z pozice zřizovatele povolil.

  Nicméně zdůrazňuji, že toto je hodně tenká půda ...

 • Opravná položka k pohledávkám
  26. 01. 2018

  Dobrý den, auditor tvrdí, že máme povinnost tvořit opravné položky k nezaplaceným pohledávkám. Dle vyhl..410 §65 se tvoří ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů. 100% se tedy odepíše za cca 900 dnů, tj. cca 3 roky. Chápu to dobře, např. mám pohledávku, která mi vznikla 1.1.2015 ve výši 10 000 Kč, k 31.12.2015 je opravná položka 40% z 10 000 Kč, tj.4 000 Kč, k 31.12.2015 musím odečíst 10 000 Kč - 4 000Kč = 6000 Kč x 80% = 4800 Kč, k 31.12.2017 je to 10 000 Kč - 8 800Kč = 1 200 Kč a já tedy odepíšu 100%, jelikož dle §65 vyhl.410 nesmí výše opravné položky nesmí přesáhnout výši odepisované pohledávky? Účtuji 556/194. Jestliže mám pohledávku starší 3 let, mám ji povinnost odepsat z účetnictví, aniž bych o tom informovala zřizovatele? Promlčené pohledávky účtuji 554 nedaňové/ 311 a 905/999. Veškeré pohledávky máme u soudu, jak účtovat, když jsou nám na základě soudu vymoženy exekutorem i s navýšeným soudním poplatkem? Letos máme pohledávky po splatnosti za cca 15tis., nemohli bychom si do směrnic dát hranici významnosti např. 30tis. a teprve při překročení této hranice účtovat o opravných položkách k odběratelům? Předem děkuji za odpověď!

  Máte v registraci na stránkách zaškrtnuto, že účtujete v plném rozsahu. Potom by skutečně byla tvorba OP v tom režimu 10% za každých 90 dní po splatnosti povinná. Počítá se to od splatnosti - tedy pohledávka splatná 1. 1. 2015 měla v závěrce 2015 mít OP 40%  tedy MD 556/Dal 194 ve výši 40% x nominále (tedy z 10 tis. kč). V roce 2016 pak dalších 40% - již jsme na OP ve výši 8 tis. kč a v roce 2017 doúčtuji ještě ty dva tis. Kč. Tedy počítáte vždy procenta z nominální hodnoty - tam to máte trochu chybně (vy to přepočítáváte z pohledávky snížené o OP ...).

  Odpis pohledávky - není nikde napsáno, že když jsou oprávky 100%, tak mám povinnost odepsat. Povinnost odepsat je v případě, že pohledávka zanikne nebo se promlčí (tady se není na co ptát zřizovatele - je to povinnost podle ČÚS 706). Dále mám odepsat, když považuji za nevymahatelnou... - tady již role zřizovatele může být aktivnější ... Stejně tak může nastat situace, že ještě není vytvořená plná OP a již vyhodnotíme jako nevymahatelné o odepisujeme.

  Jinak jste poznamenala, že ty pohledávky máte u soudu. Já jen poznamenávám,  pokud by vznikly z činností, které jsou předmětem daně (doplňková činnost, pronájmy ...) - zda by pro vás nebylo efektivnější pracovat s daňově účinnými OP. Potom byste mohli třeba dělat OP daňově účinnou a následně mít daňově účinný odpis pohledávky (nedávno jsem k tom aktualizoval dokument na stránkách - přímo zaměřený na OP a odpis pohledávek).

  Jinak s tou významností bych osobně spíše nedoporučoval pracovat. Je to v předpise definováno jako účetní metoda bez nějaké hranice významnosti a pokud si neřešíme nějakou nestandardní situaci (jak jsme teď popisovali v rámci dokumentů na stránkách - zveřejněno v lednu k problematice významnosti), tak bych OP tvořil.

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu